TURUN YLIOPISTO

Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

VUORINEN TIMO: Ihmeiden Intia. Intian matkailu, kohteet ja niiden kehittäminen vuosien 1956 ja 1974 välillä.

Pro Gradu -tutkielma, 131 s., 1 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 1998


Tutkielmani käsittelee Intian matkailua vuosien 1956 ja 1974 välisenä aikana. Kansainvälisessä matkailussa Intia erottui kohteena selvästi. Maa oli tyypillinen kehitysmaa matkailussa, jonka lähtökohdat ja olosuhteet olivat kaukana kansainvälisen matkailun vaatimuksista. Myös Intian matkailun tarjonta poikkesi suuresti. Nämä lähtökohdat tekivät Intiasta mielenkiintoisen, mutta samalla ongelmallisen kohteen. Intiassa matkailuun asetettiin suuria odotuksia. Maasta uskottiin jokaiselle matkailijalle löytyvän jotakin ja maan matkailua oltiin valmiit tukemaan. Tutkielmassani olen käsitellyt länsimaisten matkailijoiden Intian matkailua. Länsimaiset matkailijat olivat muodostivat huomattavan osan kansainvälisestä matkailusta. Olen pyrkinyt selvittämään mitkä olivat ne kohteet, jotka vetivät matkailijoita kaukaiseen Intiaa ja miten nämä Intian matkakohteet kehittyivät.Tutkielmani alkuperäismateriaalina olen käyttänyt matkaopas -kirjallisuutta. Intialaiset, brittiläiset ja yhdysvaltalaiset matkaoppaat tarjoavat hyvän materiaalin tutkielmalleni. Niiden avulla on mahdollista hahmottaa tapahtuneet muutokset. Matkaoppaiden lisäksi olen käyttänyt sanomalehtiä.Intiassa matkakohteiden kehittämisessä panostettiin perinteisiin ja tunnettuihin kohteisiin, joita olivat historialliset rakennukset ja luonto. Nämä kohteet olivat tehneet Intian tunnetuksi ja maassa luotettiin edelleen niiden vetovoimaan. Muut kohteet jäivät tunnettujen kohteiden varjoon. Kansainvälisessä matkailussa tärkeiksi tulleet huvittelu- ja virkistyskohteet puuttuivat Intiasta lähes kokonaan. Käytännössä Intia oli päivämatkailun kohde, mistä yö-elämä puuttui. Oma osuutensa matkailun kehittämisessä oli maan tunnetuksi tekemisessä. 1950-luvulla Intia oli varsin huonosti tunnettu kohde. 1970-luvulla Intia tunnettiin länsimaissa varsin hyvin. Intian matkatoimistojen, jotka tarjosivat monipuolista tietoa Intiasta, lisäksi Intia sai kiittää 1960-luvun lopun yhteiskunnallista liikehdintää. Sen seurauksena suhtautuminen kehitysmaihin muuttui ja Intiasta muodostui eräänlainen muoti-ilmiö. Kokonaisuutena Intian matkailun kehittäminen oli yksipuolista ja kaikkia maan tarjoamia mahdollisuuksia ei hyödynnetty.
 
 

Asiasanat: matkailu - historia - Intia