TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

VIRTANEN, MARKKU: Venäjä vai Amerikka: Säkkijärven siirtolaisuus vuosina 1809-1914

Pro gradu tutkielma, 155 s., 44 liites.
Yleinen historia.
Syyskuu 1979.
 

Tähänastinen Suomen siirtolaishistorian tutkimus on käsitellyt erikseen joko kaukosiirtolaisuutta tai Venäjän siirtolaisuutta. Näin ollen on perusteltavissa se, että tässä työssä käsitellään niitä molempia muuttoliikkeinä, koska Venäjä oli suomalaisille siirtolaisille lähes yhtä tärkeä päämääräalue kuin Amerikka.

Tutkimuskohteeksi on valittu Säkkijärvi, josta Amerikan siirtolaisuus oli poikkeuksellisen voimakasta. Sen valintaa voidaan perustella kahdestakin näkökulmasta. Ensinnäkin se sijaitsi Viipurin läänissä, joka oli Suomen Venäjän siirtolaisuuden keskusalue. Toiseksi se muodosti Viipurin läänin kaukosiirtolaisuuden ydinalueen.

Koska Säkkijärven siirtolaisuus oli monin tavoin yhteydessä Suomen ja muidenkin maiden oloihin ja niiden muutoksiin, on perusteltavissa vertailukuntien valitseminen, jotta pystyttäisiin selittämään syyt niihin vaihteluihin, joita Säkkijärven siirtolaisuuden voimakkuudessa ja suunnassa on eri aikeina ollut. Vertailukunniksi valittiin Antrea, Kaarina ja Maaria.

Kokonaisuutena Säkkijärven ja vertailukuntien Venäjän ja Amerikan siirtolaisuuden tarkastelu on osoittanut sen, että Amerikan siirtolaisuus oli eri tutkimuskunnissa Venäjän siirtolaisuuden suoranainen jatke. Voidaan myös sanoa, että Venäjän siirtolaisuus oli sosiaaliselta rakenteeltaan hyvin samanlainen kuin Amerikankin siirtolaisuus eri tutkimuskunnissa. Ainoa merkittävä ero tutkimuskuntien siirtolaisuudessa oli lähteneiden määrässä; Säkkijärveltä lähti siirtolaisia niin Venäjälle kuin Amerikkaankin huomattavasti enemmän kuin vertailukunnista tämä johtui siitä, että Säkkijärvi ei kyennyt muiden kuntien tavoin järjestämään asukkailleen töitä. Lisäksi siihen vaikutti se, että säkkijärveläisille ei tullut vertailukuntien asukkaiden tavoin mieleen hankkia työtä muualta Suomesta vaan he lähtivät etsimään sitä joko Venäjältä tai Amerikasta, joissa ”säkkijärvellisen” mittapuun mukaan ansaitsi paremmin.

Edellä esitetyn perusteella olisi mielenkiintoista tutkia, oliko Amerikan siirtolaisuus Venäjän siirtolaisuuden suoranainen jatke muissakin Suomen kunnissa.