TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos / Humanistinen tiedekunta

VIRJONEN, MARIKA: Oikeus oikeutta vastaan Lähi-idän kuuden päivän sota ja Jom Kippur sota Kansan Uutisten ja Uuden Suomen uutisoinnissa

Pro gradu tutkielma, 88 s.
Yleinen historia
Huhtikuu 2003
 

Tutkielmassa selvitettiin Kansa Uutisten ja Uuden Suomen lukijoilleen antamaa kuvaa vuoden 1967 kuuden päivän sodasta ja vuoden 1973 Jom Kippur sodasta, joissa vastakkain olivat Israel ja sen arabinaapurit. Tarkoituksena oli lisäksi vertailla sanomalehtikirjoittelun muutoksia sotien välillä ja pohtia syitä muutoksiin sitomalla tapahtumat aikakauden kansainvälisiin ja Suomen sisäisiin oloihin.

Tutkimusaineistona käytettiin kaikkea Kansan Uutisissa ja Uudessa Suomessa esiintynyttä aiheeseen liittyvää materiaalia, pääkirjoituksista tavallisiin uutisiin. Perusoletuksena on ollut, että oikeisto ja vasemmistolehdet suhtautuvat kriiseihin erilailla ja se toimii perusteluna kyseisten lehtien valinnalle lähdemateriaaliksi. Vertailupohjan vuoksi olen tutkinut myös Helsingin Sanomien kirjoitukset, jotta saadaan esille puoluelehtien ja sitoutumattoman lehden ero suhteessa kriiseihin. Tutkimus tehtiin historiallis-kvalitatiivisin metodein.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vasemmistolainen Kansan Uutiset ja oikeistolainen Uusi Suomi antoivat hyvin erilaiset kuvat sodista ja sotiin kytkeytyneistä tekijöistä, kuten YK:sta, suurvalloista ja öljystä. Kansan Uutisten asenne YK:ta ja arabien käyttämää öljyasetta kohtaan oli myönteisempi kuin Uuden Suomen. Uusi Suomi taas monin paikoin korosti suurvaltain roolia kriisien yhteydessä. Kuuden päivän sodan uutisointi oli melko erilaista kuin Jom Kippur- sotaan liittyvä kirjoittelu. Kuuden päivän sodan aikana Uuden Suomen sympatiat olivat vahvasti Israelin puolella, mikä näkyi lehden sivuilta selvästi. Kansan Uutiset oli huomattavasti neutraalimpi kirjoituksissaan, vaikka selkeä arabimyönteisyys olikin luettavissa. Jom Kippur- sodan aikana tilanne oli kuitenkin toinen ja Kansan Uutiset toi korotetusti arabien tukemisen esille ja sitä vastoin Uuden Suomen linja oli hillitympi.

Muutokset Kansan Uutisten ja Uuden Suomen kirjoittelussa ovat monen tekijän summa. Oma vaikutuksensa on ollut 1970 luvulla hallinneella liennytyksen ilmapiirillä, samoin kuin Suomessa vallinneella vasemmisto ja Neuvostoliitto myönteisyydellä. Myös Suomen lehdistöä vaivannut suomettuminen voidaan nähdä yhtenä osatekijänä. Lisäksi maailmalla sympatiat Israelia kohtaan olivat vähentyneet ja öljyn merkitys länsimaiden taloudelle antoi arabeille lisää tukijoita.

Asiasanat: Palestiinan kysymys, Kuuden päivän sota, Jom Kippur-sota, sanomalehdet