TURUN YLIOPISTO

Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

VIITANEN, ANNA: Nationalismi John Richard Greenin (1837-1883) historiankirjoituksessa

Pro gradu- tutkielma, 106 s.
Yleinen historia
Maaliskuu 2000


Tutkimuksen kohteena on englantilaisen historioitsijan John Richard Greenin historiankirjoituksessa näkyvä nationalismi. Tarkasteltavana ovat olleet kaikki Greenin historiaa käsittelevät teokset: A Short History of the English People (1874), History of the English People (1878-1880), The Making of England (1881) ja The Conquest of England (1883). Lisäksi on käytetty teoksia Stray Studies from England and Italy (1876), Oxford Studies (1901) ja Stray Studies. Second Series (1903), joihin on koottu Greenin alunperin sanomalehtiin kirjoittamia artikkeleita.

1800-luvun puoliväliin asti englantilainen nationalismi oli pääsääntöisesti liberaalia nationalismia, jossa kaikkia kansoja ainakin periaatteessa pidettiin arvokkaina ja itsehallintoon oikeutettuina. 1900-luvun alkuun mennessä englantilaisesta nationalismista oli tullut avoimen rasistista ja kansalliskiihkoista. Greenin teksteissä näkyy sekä liberaalille nationalismille, että 1800-luvun lopun englantilaiselle kansalliskiihkolle tyypillisiä piirteitä.

Greenin historiantulkinta on kokonaisuutena hyvin perinteinen. Se nojautuu 1500-luvulta lähtien rakennettuun ja myöhemmälle nationalistiselle tulkinnalle pohjaa luoneeseen historialliseen traditioon, jossa korostetaan katkosten puuttumista Englannin historiasta ja "alkuperäisenä" säilyneen englantilaisen yhteiskunnan poikkeuksellista vapautta. Greenin versio tästä traditiosta on "germanistinen". Hän olettaa, että vapaus on germaaninen ominaisuus ja että englantilaiset ovat yhteiskunnallisten instituutioidensa suhteen säilyneet 449 jKr. Brittein saarille saapuneiden germaaniheimojen puhtaina jälkeläisinä. Englantilaisten vastakohtana Green esittää mm. despoottisen roomalaisuuden ja kelttiläisyyden leimaamat ranskalaiset. Vaikka Green korostaa englantilaisen kansanluonteen germaanisuutta, hän ei pidä moderneja englantilaisia rodullisesti puhtaina germaaneina.

Liberaalin nationalistin tavoin Green korostaa teksteissään kaikkien eurooppalaisten kansojen arvokkuutta ja oikeutta itsehallintoon. Hän paheksuu englantilaisten toimia silloin kun he ovat hänen mielestään polkeneet muiden kansojen oikeuksia; muista aikansa englantilaisista historiankirjoittajista poiketen hän mm. moittii englantilaisia irlantilaisten sortamisesta. Koska Green kuitenkin uskoo englantilaisen yhteiskunnan ja kulttuurin ylivertaisuuteen, hänen nationalismiinsa liittyy vahva oletus englantilaisille langenneesta lähetystehtävästä. Englannin historia on hänen mukaansa vapauden säilyttämisen ja kehittämisen historiaa ja englantilaisten historiallisena tehtävänä on tämän vapauden levittäminen. Euroopassa he ovat levittäneet vapautta lähinnä esimerkkinsä voimalla, muualla siirtomaiden avulla.
 
 

Asiasanat: historiankirjoitus -- Englanti -- 1800-luku; nationalismi; Green, John Richard.