TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

VALKONEN, HEIDI:   “L’empire est une mauvaise affaire” – Raymond Aronin  suhtautuminen Algerian sotaan 1954–1962

Pro gradu -tutkielma, 131 s., 6 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2002


Tutkielmani keskittyy kysymykseen Raymond Aronin suhtautumisesta Algerian sotaan 1954–1962. Lähestyn kysymystä kolmelta suunnalta. Ensiksikin tarkastelen Aronin suhtautumista itse sotaan ja Ranskan hallituksen sotapolitiikkaan. Toiseksi pyrin asettamaan Aronin osaksi aikansa intellektuaalista ja poliittista kenttää. Kolmanneksi tavoitteenani on tarkastella Aronin kannanottoja suhteessa hänen historianfilosofiseen ajatteluunsa. Tällöin keskiöön nousee kysymys Aronista oman aikansa todistajana ja hänen aikalaisanalyyttisen kommentaarinsa kantavuudesta muuttuvassa maailmassa.

Tärkeimpinä alkuperäislähteinäni olen käyttänyt Raymond Aronin Le Figaro -sanoma-lehteen kirjoittamia artikkeleita, hänen Algerian sodan aikana julkaistuja pamflettejaan sekä osaa hänen teoreettisesta tuotannostaan. Aronin älyllinen itsenäisyys ja hänen pyrkimyksensä ylittää oikeisto-vasemmisto -jako, joka tuohon aikaan hallitsi Ranskan intellektuaalista maailmaa, tekee hänestä poikkeuksellisen hahmon. Samaan aikaan hänen tuotantonsa kytkeytyy kuitenkin kylmän sodan kahtiajaon leimaamaan Ranskan poliittiseen kulttuuriin. Kommunismin vastustamisesta muodostuikin yksi Aronin kirjoitustyön keskeisistä teemoista.

Työni tavoitteena oli asettaa Raymond Aronin Ranskan hallituksen sotapolitiikkaa kritisoiva ja Algerian itsenäistymistä puoltava kanta laajempaan kontekstiin. Aron hahmottuu ajattelijana, joka nojasi vahvasti Ranskan valistuksen perintöön, mutta keskusteli samalla väsymättä 1900-luvun intellektuaalisten virtausten kanssa. Aron nouseekin esille modernin pohtijana, jonka kaikkea tuotantoa leimaa relativismin ja universaalisuuden kaipuun  ristiriita. Huolimatta voimakkaasta filosofisesta pohjavirrasta Raymond Aron tarkastelee ajantasaisia kysymyksiä hyvin käytännönläheisesti. Hänen aikalaisanalyyttisten tulkintojensa kantavuus osoittaakin hänen historiallisuutta korostavan poliittisen ajattelunsa voiman. Aronin historiakäsityksen keskiöön nousee ihminen ja ihmisen osaan kuuluva eettinen välttämättömyys pyrkiä vastuullisiin ja hyvin perusteltuihin valintoihin.

Asiasanat: Ranska, Algeria, sotahistoria, poliittinen historia, kansainväliset suhteet, historianfilosofia, intellektuellit