TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

VAINIKAINEN, TUULA: Oskari Tokoi amerikansuomalaisessa työväenliikkeessä vuosina 1921-1939.

Pro gradu tutkielma, 215 s, 7 liitesivua.
Yleinen historia
Helmikuu 1982
 

Tässä työssä olen pyrkinyt selvittämään Suomessa vuosina 1907-1918 merkittävissä valtiollisessa asemassa, olleen Oskari Tokoin toiminnan vuosina 1921-1939. Tänä aikana Tokoi oli vuoden 1918 tapahtumien jälkiseurauksena tuomittu elämään maanpakolaisena Pohjois-Amerikassa, ensin Kanadassa ja sittemmin Yhdysvalloissa.

Olen tarkastellut Tokoin elämäntyötä amerikansuomalaisessa työväenliikkeessä ja pyrkinyt selvittämään, mikä oli Tokoin oma panos, miten hän suhtautui amerikansuomalaisen työväenliikkeen suuntataisteluihin, miten hän niihin vaikutti ja millä tavoin häneen suhtauduttiin.

Keskeisenä lähdemateriaalina työssäni ovat olleet amerikansuomalaiset sanomalehdet. Arkistomateriaalia olen voinut käyttää ennen kaikkea Tokoin omasta, Eduskunnan kirjastossa säilytetystä kokoelmasta, Turun yliopiston yleisen historian siirtolaishistorian tutkimusarkistosta sekä Valtionarkistosta ja yksityishenkilöiden arkistoista. Merkittävää taustamateriaalia olen saanut myös aiemmista opinnäytetöistä.

Tokoin julkista toimintaa olen analysoinut lähinnä hänen puheidensa sisällön perusteella. Päähenkilön aatemaailma on pyritty tekemään ymmärrettäväksi toisaalta suhteessa hänen aiempaan toimintaansa Suomen poliittisessa elämässä vuosina 1907-1918, toisaalta suhteessa myöhempään kehitykseen.

Tutkimukseni tuloksena olen voinut hahmottaa Tokoin Yhdysvaltain vuosista selväpiirteisen linjan, jossa on havaittavissa selviä painopisteitä. Tokoin julkisuus oli huomattavan suuri hänen saapuessaan Yhdysvaltoihin, mutta uutuudenviehätys laski silminnähtävin nopeasti. 1920-luvun lopulla Tokoin julkisuudessa tapahtui YSSJ:n hetkellisen nousun mukana selvää kiihtymistä. joka kuitenkin kääntyi laskuun jo 1930-luvun alkuvuosina. Tarkasteluaikani lopulla Tokoi tunsi selvästi lisääntyvää halua palata Suomeen.

Oskari Tokoi oli ennen kaikkea puhuja, joka tulkitsi amerikansuomalaisille ajankohtaisia asioita käytännön näkökulmasta teoretisointia välttäen. Suomen tapahtumat olivat hänen puhujantoimintansa keskeistä aineistoa. Täydellistä sulautumista amerikansuomalaiseen työväenliikkeeseen ei tarkastelukautenani tapahtunut. Tokoi oli selväpiirteisesti "vanhan maan mies", joka omien kokemustensa perspektiivistä pyrki ohjailemaan amerikansuomalaista sosiaalidemokraattista liikettä taistelussa kommunismia vastaan.