TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

VAAPIO, EMILIA :    Kapteenien vaimojen asema 1800- ja 1900-luvun suurilla amerikkalaisilla purjelaivoilla

Pro gradu-tutkielma, 117s., 4 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2002


Tutkielma käsittelee kapteenien mukana merille lähteneiden vaimojen asemaa suurilla amerikkalaisilla purjelaivoilla. Millaisten asioiden varaan heidän elämänsä laivoilla rakentui? Miten he sopeutuivat omasta mielestään, omasta näkökulmastaan laivayhteisön ( kapteeni, perämiehet, miehistö ) sosiaaliseen rakenteeseen? Olivatko kapteenien rouvat näkyviä vain miehilleen, vai pystyivätkö he mukautumaan luontevaksi osaksi laivayhteisön arkea? Olivatko rouvat laivalla itsenäisiä toimijoita vai kuuluivatko he kapteenin vaikutusvallan alle? Kapteenien ja miehistön mielipiteet laivalla olevasta vaimosta on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Päälähteinä toimi neljä kapteenin rouvan päiväkirjaa, joista kolme oli kirjoitettu vuosina 1846-1860, sekä yksi vuosina 1910-1913. Kapteenien rouvista kolme purjehti 1800-luvulla valaanpyyntialuksilla ja yksi 1900-luvun puolella kauppa-aluksella. Valaanpyyntialusten ja kauppa-alusten erot tulivat tutkimuksessa selvästi esille. Valaanpyyntialusten matkat olivat kestoltaan pidempiä sekä suuntautuivat pohjoisimmille ja vaativimmille vesialueille kuin kauppa-alusten purjehdukset.  Päiväkirjojen pohjalta tutkimuksessa muodostettiin kuva kapteenin rouvan arjesta laivalla ja sitä kautta saatiin vastauksia myös tutkimuskysymyksiin. Vähäisen tutkimuskirjallisuuden puolelta esille nousivat Joan Druettin ja Lisa Norlingin kirjoitukset kapteenien rouvista.

Tutkimuksessa tuli esille kapteenien rouvien hyvä asema suurilla purjelaivoilla. He elivät onnellisesti laivoilla, ennen kaikkea siksi, että he olivat aviomiehensä seurassa. Jatkuvaan erossa oloon tottuneet pariskunnat pystyivät laivoilla luomaan perheelleen kodin ja nauttimaan normaalista avioparin yhdessäolosta. Laivoilla koettiin niin puuduttavaa arkea, kuin suuria ilon ja surun hetkiä. Erikoistilanteissa vaimoista tuli näkyviä hahmoja, jotka kokivat asioita yhdessä muiden laivallaolijoiden kanssa. Kapteenien rouvat olivat erikoislaatuisia naisia, jotka sopeutuivat uuteen elämäntilanteeseen hyvin. He pystyivät muuttamaan asenteitaan ja tavoitteitaan tilanteen mukaan. He elivät laivoilla omaa elämäänsä, mutta osana laivayhteisöä. He olivat sen erilainen, ei erillinen osa. Samalla he kokivat ja näkivät paljon, erilaisia maailmoja ja kulttuureita. Tutkimalla kapteenien rouvien päiväkirjoja on mahdollista saada uutta ja selventää jo olemassa olevaa  tietoa elämästä suurilla purjelaivoilla.

Asiasanat: naishistoria, henkilöhistoria, kapteenien rouvat, kapteenien rouvien päiväkirjat, suuret purjelaivat, amerikkalaiset purjelaivat, amerikkalaiset valaanpyyntialukset, amerikkalaiset kauppalaivat, merimatkat, maailmanympärimatkat.