Uusivirta, Minna

TURUN YLIOPISTO
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/ Humanistinen tiedekunta

UUSIVIRTA, MINNA: Katalonialainen ja espanjalainen. Identiteetin rakentuminen Barcelonan olympialaisten uutisoinnissa 1992

Pro gradu -tutkielma, 93 s., 6 liites.
Yleinen historia
11/2010


Tämä tutkielma käsittelee sitä, miten kaksi suurta espanjalaista ja espanjankielistä sanomalehteä, El País ja La Vanguardia, rakensivat katalonialaisuutta ja espanjalaisuutta Barcelonan olympialaisiin liittyvässä kirjoittelussaan.

Lähestyn aihettani katalonialaisesta ja espanjalaisesta nationalismista käsin ja tarkastelen sitä, miten espanjalaisuus ja katalonialaisuus tulivat esille olympialaisten soihtuviestissä, avajaisissa ja päättäjäisissä. Tutkin myös urheilijoihin liittyvää kirjoittelua. Miten lehdet uutisoivat olympialaisissa kilpailleista Espanjan maajoukkueurheilijoista ja millä tavoin ne rakensivat näiden urheilijoiden espanjalaisuutta ja katalonialaisuutta? Minkälaisena nämä identiteetit esitettiin?

Tutkin aineistoani diskurssianalyysin avulla eli pyrin selvittämään miten lehdet tuottivat ja muokkasivat sosiaalista todellisuutta kielenkäytöllään. Tarkastelen molempia lehtiä aikavälillä 13.6.–4.9.1992. Rajauksen alkuna on päivä, jolloin olympiatuli saapui Espanjaan ja loppupisteenä on Barcelonan paralympialaisten alkamispäivä.

Espanjalaisuus rakentui olympialaisten yhteydessä sekä El Paísissa että La Vanguardiassa varsin maltillisesti muun muassa maan kuninkaallisten sekä urheilumenestyksen ympärille Espanjan yhtenäisyyttä ja uutta, modernia imagoa painottaen. Katalonialaisuus nousi esiin erontekona Espanjaan ja oman kulttuurin sekä eritoten kielen painottamisena. Katalonia vahvisti olympialaisten avulla omaa asemaansa, mutta sekä urheilullisesti että järjestelyiltään onnistunut tapahtuma kohensi myös espanjalaisten itsetuntoa ja lujitti samalla maata yhdistävää identiteettiä. La Vanguardia keskittyi lehdistä enemmän katalonialaisuuden vaalimiseen, kuten paikallislehdeltä saattoi olettaa, kun taas El País pyrki selvemmin korostamaan espanjalaisuutta. Molemmista lehdistä oli silti luettavissa kummankin identiteetin rakentamista tavoittelevaa tekstiä.

Asiasanat:
olympialaiset, Barcelona, Katalonia, Espanja, urheilu, kansallinen identiteetti, nationalismi, sanomalehdet