TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

UUSITALO, MATTI: The Timesin suhtautuminen Iso Britannian Intian politiikkaan 1929-1935

Pro gradu tutkielma
Yleinen historia
Huhtikuu 1988
 

Tutkielmani tarkoituksena on ollut selvittää The Timesin suhtautumista Iso Britannian Intian politiikkaan sekä jossain määrin myös pohtia lehden vaikutusmahdollisuuksia tuon politiikan muotoilemiseen. Ajallinen rajaus on vuodesta 1929 vuoteen 1935. Tuona aikana merkittävin tapahtumaketju oli Intian uuden perustuslain laatiminen. Siten myös tutkielmani pääpaino on perustuslain valmisteluun liittyneiden asioiden seuraamisessa ja nimenomaan The Timesin pääkirjoitusten asiasta esittämien mielipiteiden tutkimisessa. Olen seurannut pääasiassa kehitystä Iso Britanniassa mutta silti myös tapahtumat Intiassa ovat kiinnostaneet minua, jos The Times on niitä kommentoinut pääkirjoituksissaan.

Tutkimusmateriaalini on The Timesin lisäksi koostunut joistakin lähdejulkaisuista sekä tutkimuskirjallisuudesta. Kirjallisuus on pääasiassa brittiperäistä mutta myös intialaisten tutkijoiden tutkimuksia olen mahdollisuuksien mukaan käyttänyt.

Lehtenä The Times oli vielä 1930-luvun alussa hyvin menestyvä. Sen lukijakuntaan kuuluivat lähinnä keski- ja yläluokan britit. Tavoitteena lehdellä oli kirjoittaa mahdollisimman korkeatasoisesti politiikasta. Sekä kotimaan, että ulkomaanosastot olivat laajat ja hyvin toimitetut. Pääkirjoitukset puolestaan ottivat kantaa asioihin suurella asiantuntemuksella.

Intian suhteen The Timesin politiikka 1929 35 oli selkeä: maan tuli saada suurempi itsenäisyys mutta brittienkin asema Intiassa tuli turvata. Tutkitun ajanjakson ajan The Times pyrki pääkirjoituksissaan puolustamaan vapaamielisen perustuslain aikaansaamista Intiaan. Vasta juuri ennen vuotta 1935, jolloin laki lopullisesti valmistui, alkoi brittien aseman turvaaminen kohota keskeiseksi tavoitteeksi lehdelle. Syynä tähän lievään perääntymiseen oli todennäköisesti äärioikeiston kiivas vapaamielisyyden vastustaminen.

Toinen tärkeä piirre The Timesin politiikassa oli imperiumin asioiden tärkeyden korostaminen. Ne eivät lehden mielestä saaneet koskaan muodostua puoluekysymyksiksi. Näin ollen The Times varsinkin jakson alkupuolella puolusti jopa Työväenpuoluetta, koska katsoi sen parhaiten ajavan imperiumin etua. Muuten The Times osoittautui varsin konservatiivimyönteiseksi lehdeksi näennäisestä sitoutumattomuudestaan huolimatta. Hyvin suoraan lehti tuki konservatiivien politiikkaa.

Intialaisten nationalistien voimaa The Times vähätteli määrätietoisesti. Gandhin kamppanjat huomioitiin kyllä näkyvästi mutta niiden vaikutusta pyrittiin vähättelemään.

Läheiset suhteet varsinkin konservatiivien johdon kanssa antoivat The Timesin päätoimittaja Geoffrey Dawsonille aitiopaikan seurata poliittisia keskusteluja myös sisäpiirissä. Se, miten paljon näillä suhteilla oli vaikutusta The Timesin kirjoituksiin, tai päinvastoin, The Timesin kirjoituksilla poliittisiin päättäjiin, ei tyhjentävästi selvinnyt tässä tutkimuksessa. Selvää kuitenkin on, että The Times pyrki vaikuttamaan, ja että konservatiivien johdon ja The Timesin näkemykset harjoitetusta Intian politiikasta olivat yhteneväiset.