TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

TULLA, ANNAMARI: Vaarallista pasifismia? Ydinsota ja sen uhkakuvat amerikkalaisissa elokuvissa 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa.

Pro gradu –tutkielma, 113 s., 3 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 2002


Suurvaltasuhteiden kiristyminen ja ihmisten luottamuksen horjuminen ydinteknologia kohtaan herätti amerikkalaisissa 1950-luvun lopulla pelonsekaisen uteliaisuuden maailman tulevaisuutta ja mahdollista ydinsotaan kohtaan. Hollywoodin elokuvateollisuus vastasi tähän yleisön kasvaneeseen kiinnostukseen tuottamalla 1950- ja 1960-luvun taitteessa joukon ydinsotaa ja sen uhkakuvia käsitteleviä elokuvia. Analysoimalla näitä elokuvia löydetään tulevaisuuskuvat, joita kyseiset elokuvat näkivät maailmalla tuotantoajankohtanaan olleen. Tulevaisuuskuvien kartoittamisessa tutkimusongelmiksi nousivat kysymykset: millaisena elokuvat näkivät maailman ydinsodan jälkeen, mitkä tekijät aiheuttivat sodan syttymisen ja miten sota olisi vältettävissä. Syyt ydinsotateeman nopeaan poistumiseen 1960-luvun puolivälissä amerikkalaisen elokuvateollisuuden aihevalinnoista tulee myös tarkastelun kohteeksi.

Tämä pro gradu -tutkielman lähdemateriaaliksi valikoitui Viimeisellä rannalla (1959)-, Pommin varjossa (1964)- ja Tri Outolempi eli: kuinka lakkaisin olemasta huolissani ja rakastamaan pommia (1964) -elokuvat. Tutkimusmetodi on historiatieteellinen, jossa elokuvat ja niiden tulevaisuuskuvat liitetään osaksi oman valmistumisajankohtansa historiallista kontekstia. Vasta elokuvien kontekstin luomisen kautta niiden esittämät tulevaisuuskuvat tulevat ymmärretyiksi.

Tarkasteltavista elokuvista on löydettävissä kaksi tulevaisuuskuvaa. Todennäköisessä eli ilmitulleessa tulevaisuuskuvassa maailma ajautuu vääjäämättä kohti ydinsotaa. Tämän pessimistisen tulevaisuuden odotusten alta paljastuu kuitenkin joukko keinoja, joilla ydinsota olisi vältettävissä: asevarustelun hillitseminen, suurvaltojen yhteistyöedellytysten parantaminen ja sotilasjärjestelmien kehittäminen. Näiden elementtien toteutumisen kautta muodostuu ydinsodalle vaihtoehtoinen tulevaisuuskuva, jossa sota kyetään välttämään. Ydinsotaa kuvaavien elokuvien poistuminen Hollywoodin elokuvatuotannosta selittyy reaalihistorian tapahtumilla: ydinkoerajoitussopimusten luomalla liennytyksellä ja akuutimpien ongelmien ilmenemisellä amerikkalaisessa yhteiskunnassa, jotka saivat yleisön mielenkiinnon siirtymään uusiin teemoihin.

Lähdemateriaalina olleille elokuville yhteinen piirre oli niiden sodanvastaisuus. Elokuvat ovatkin ensisijaisesti nähtävissä kritiikkinä aikakaudella vallinnutta luottamusta ydinteknologiaa, tietokoneiden ylivaltaa ja sotilasjärjestelmien sisäisiä puutteita kohtaan. Elokuvien keskeinen sanoma oli, ettei ydinsodan mahdollisuutta voida kokonaan poistaa, vaan sitä tulee pyrkiä minimoimaan. Kylmän sodan ideologian mukaan viranomaiset leimasivat nämä elokuvat pasifismiksi.

Asiasanat: kylmä sota, tulevaisuusajattelu, tulevaisuuskuva, ydinsotaelokuva, Viimeisellä rannalla, Pommin varjossa, Tri Outolempi