TURUN YLIOPISTO

Historian laitos

TOLONEN, PEKKA: Varhaisimmat kertomukset valdesilaisuuden synnystä. Kontekstianalyyttinen tutkimus.

Pro gradu -tutkielma, 109 s., 2 liitesivua
Yleinen historia
Helmikuu 2002

Valdesilaisuus on yksi monista gregoriaanisen kirkkoreformin jälkeen sydänkeskiajalla syntyneistä uusista uskonnollisista liikkeistä. Liikkeitä yhdisti uudenlainen tulkinta apostolisista esikuvista, vita apostolicasta. Osa näistä liikkeistä oli oikeaoppisia ja osa tuomittiin harhaoppisiksi. Valdesilaisuus syntyi Lyonissa 1170-luvulla ja se on nimetty perustajansa Valdesiuksen mukaan. Tästä liikkeestä käytettiin myös monia muita nimityksiä, jotka on koottu työn loppuun liitteeksi. Valdesilaisuus luettiin ensimmäisen vuosikymmenensä ajan oikeaoppisten liikkeiden joukkoon, mutta 1180-luvulla se tuomittiin harhaoppisena.

Tämän työn kohteena ovat kaksi ensimmäistä kertomusta valdesilaisuuden synnystä, jotka hahmottavat kuvaamansa kohteen myönteisessä valossa. Ensimmäinen näistä lähteistä löytyy sistersiläisjärjestön ensimmäisestä exemplum-kokoelmasta Liber Visionum et Miraculorum. Lähde on ajoitettu 1170-luvulle sekä editoitu ja julkaistu vuonna 2000. Toinen lähde on anonyymin laonilaisen premonstratenssin universaalikronikka, joka on kirjoitettu 1220-luvulla. Tämä lähde on tunnettu jo pitkään, mutta tutkimuskirjallisuudessa ei ole täyttä yksimielisyyttä sen luonteesta ja siitä, miten sitä tulisi tulkita.

Tässä työssä kumpaakin lähdettä lähestyttiin niiden kirjoitus- ja tulkintakontekstin näkökulmasta, mitkä aikaisemmin tutkimuskirjallisuudessa on puutteellisesti analysoitu. Työssä osoitetaan, että tutkimuksen kohteena olevat tekstit ja yleisemmin keskiaikaiset narratiiviset lähteet eivät ole deskriptioita kuvaamistaan kohteistaan, vaan tulkintoja, jotka kiinnittyvät huomattavissa määrin omaan kontekstiinsa. Ensimmäinen lähde liittyy Guicharduksen, Lyonin arkkipiispan ja entisen sistersiläisapotin, uudistuspyrkimyksiin omassa kotikaupungissaan. Toisen lähteen tulkinta kuvaamistaan tapahtumista liittyy 1200-luvun muuttuneeseen suhtautumiseen maallikkoliikkeisiin. Lähde kiinnittyy myös oleellisesti Pohjois-Ranskan perspektiiviin ja premonstratenssien järjestöön. Tämä työ on väliraportti laajemmasta tutkimuksesta, jonka seuraavat askeleet ovat myöhempien vastaavien kertovien lähteiden analysointi ja Lyonin 1100-luvun lopun paikallishistorian selvitys.

Asiasanat: valdesilaisuus (valdolaisuus), sydänkeskiaikaiset harhaopit, sistersiläiset, premonstratenssit, exemplumit, kronikat, vita apostolica, maallikkoliikkeet, Lyon, Laon.