TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

TIKKANEN, MIA:  ”I am doing what a woman can hardly ever do – leading a life fit for a man.”  Isabella Birdin matkakertomukset viktoriaanisen ajan naismatkailijan kuvaajana.

Pro gradu –tutkielma, 94 s.
Yleinen historia
Elokuu 2002


Tavoitteena tässä työssä on tutkia, miten Isabella Birdin (1831 – 1904) kirjoituksissa kohtaavat viktoriaaninen yhteiskunta, naiseus ja matkailu. Isabella Bird oli yksi harvoista naisista, jotka matkustivat yhtä kaukaisiin maihin kuin miehet. Tutkielmassani pyrinkin selvittämään miten Isabella Birdin oli mahdollista matkustaa Euroopan ulkopuolelle aikana, jolloin naisen tavoitteena oli perustaa perhe ja hoitaa kotia. Tähän liittyen käsittelen Isabellan tapoja kirjoittaa sekä samankaltaisuuksia tai eroja miesten kirjoitusten kanssa. Lisäksi pyrin selvittämään miten Isabellan kirjoituksissa tulee esille hänen omat näkemyksensä aikansa ihmisistä.

Alkuperäislähteinä olen käyttänyt yhdeksää Isabella Birdin kirjoittamaa matkakirjaa, jotka hän kirjoitti vuosien 1865 – 1899 välillä. Tärkeimpinä tähän aiheeseen liittyvinä tutkimuksina ovat olleet Dea BIRKETTin ja Shirley FOSTERin viktoriaanisia naismatkailijoita käsitelleet teokset. Hyviä tutkimuksia viktoriaanisista naisista ja imperialismista ovat myös Vron WAREn ja Inderpal GREWALin kirjoitukset.

Tutkielma osoittaa Isabella Birdin kirjojen kautta, että nainen pystyi matkustamaan kuin mies, jos hän tuli ylemmästä keskiluokasta ja oli tarpeeksi varakas. Isabella voidaan liittää muihin naismatkailijoihin monella saralla, kuten kirjoitustapansa ja imperialististen näkemystensä perusteella. Hän halusi itselleen tunnustetun matkailijan  arvon pyrkimällä käymään maissa missä harva nainen kävi ja tuomaan niistä uutta tietoa, mikä oli miehille tyypillistä. Isabella Bird oli muihin aikansa matkustaviin naisiin verrattuna erikoinen, mutta ei ainutlaatuinen. Hän kuitenkin sai arvostusta myös miehiltä, mitä todistaa hänen pääsynsä Royal Geographical Societyyn.

Asiasanat:
Henkilöhistoria, historiallinen maantiede, imperialismi, kolonialismi, maailmanympärimatkat, matkailu, naishistoria, siirtokunnat,  sosiologia, tutkimusmatkat, vapaa-aika, viktoriaaninen aika.