TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta


TENKANEN, ANTTI: Brittiläisen Pohjois-Amerikan rajaseutukertomusten intiaanikuva 1800-luvun alkupuoliskolla


Pro gradu -tutkielma, 96s.+ 4 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1998

Tutkielma selvittää millaisen intiaanikuvan brittiläiset matkailijat loivat 1800-luvun alussa. Lisäksi siinä pyritään tarkastelemaan, jatkoivatko britit vanhempaa intiaanikulttuurien kuvausten traditiota. Tutkielmassa kerrotaan, mitä brittimatkailijat kuvasivat ja mitkä seikat vaikuttivat aiheisiin ja annettuun kuvaan. Lisäksi vertaillaan brittien matkakertomuksia mannereurooppalaisten ja amerikkalaisten matkakirjailijoiden kertomuksiin. Samoin vertaillaan brittiläisten matkakirjailijoiden antamia tietoja historiatieteen kriittiseen näkemykseen. Tutkimuksessa selvitetään vielä mahdollisten ennakkokäsitysten vaikutusta brittimatkailijoihin.

Tutkielmassa on käytetty primäärilähteinä matkakirjoja. Käytetystä tutkimuskirjallisuudesta mainittakoon Robert F. BERKHOFERin The White Man`s Indian, Urs BITTERLIn Cultures in Conflict sekä kolme osaa kaksikymmenosaisesta sarjasta Handbook of North American Indians. 

Brittejä ja muita eurooppalaisia kävi tutustumassa Missisippin länsipuolisiin ja nykyisen Kanadan länsiosan intiaanikulttuureihin 1800-luvun alkupuoliskolla. Matkat palvelivat usein jotakin muuta – esimerkiksi luonnontieteellistä – tarkoitusta, mutta oheistuotteina syntyneissä matkakirjoissa käsiteltiin intiaaneja.

Tutkielman johtopäätöksenä todetaan intiaanien olleen kuvauksissa yleensä ihmisinä huonompia kuin brittien. Kuvaukset keskittyivät enemmän negatiivisten kuin positiivisten seikkojen esittämiseen. Intiaanien kuvausten negatiivisuuteen vaikuttivat eurooppalaisten näkemykset muista kulttuureista ja vertailu omaan kulttuuriin. Uhkaavasti käyttäytyneet intiaanit saivat lähes yksinomaan kielteisen kuvan, kun taas rauhallisemmat intiaanit saattoivat saada myönteisenkin kuvan. Yhtäkään intiaaniheimoa ei kuitenkaan pidetty tasa-arvoisina brittikulttuurin kanssa.


Avainsanat: Pohjois-Amerikka, intiaanit, matkakertomukset