Svärd, Joni

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

SVÄRD, JONI: Aatteiden kahlitsemat sanat. Amerikan Suomettaren, Raivaajan ja Toverin amerikansuomalaisille lukijoilleen välittämä kuva Suomen sisällissodan syistä ja tapahtumista marraskuusta 1917 valkoisten voitonparaatiin toukokuussa 1918

Pro gradu -tutkielma, 85 s., liitesivu
Yleinen historia
Maaliskuu 2008


Pro gradu -työssäni tutkin kolmen amerikansuomalaisen sanomalehden lukijoilleen välittämää kuvaa Suomen sisällissodasta ja siihen johtaneista syistä marraskuun 1917 suurlakosta alkaen aina Mannerheimin johtaman valkoisen armeija voitonparaatiin Helsingissä toukokuun 16. päivänä 1918.

Työssäni tarkastelin Suomen sisällissodan uutisointia kvalitatiivisin metodein. Tutkimuksessa erityisenä kiinnostuksen kohteina minulla oli sanomalehtien, eli kristillis­porvarillista maailmankuvaa edustaneen Amerikan Suomettaren sekä Yhdysvalloissa toimineen Suomalaisen Sosialisti Järjestön kahden pää-äänenkannattajan, Raivaajan ja Toverin aaterakennelmien hahmottaminen uutisoinnista ja toimituksellisesta materiaalista.

Kahden sosialistilehden mukaan ottaminen oli perusteltua sen vuoksi, että sisällissotaa seuranneena vuonna Toverista tuli kommunistien äänenkannattaja Raivaajan pitäytyessä tiukasti sosialidemokratian edustajana. Tämän Sosialisti Järjestön hajoamiseen johtaneen kehityskulun vaiheita olen havainnoinut lähinnä lehtien pääkirjoitusten kautta, mikäli ne liittyivät läheisesti Suomen sisällissodan tarkasteluun.

Pääkysymyksen rinnalla tutkin myös lehtien välistä kommunikointia. Hypoteesina oli, että Suomen sisällissota sai oman muotonsa myös amerikansuomalaisen sanomalehdis­tön keskuudessa. Amerikansuomalaiset kävivätkin kiivasta sanasotaa lehtiensä palstoilla. Propagandistisiin tarkoitusperiin muokatut uutiset ja avoimen julistavat pääkirjoitukset sekä muut toimituksen luomat artikkelit muodostivat mielenkiintoisen aineiston. Lehtitutkimuksen periaatteiden mukaisesti yleistämällä olen pyrkinyt hahmottamaan aineistosta sitä kuvaa, joka kyseisiä lehtiä lukeneilla amerikansuomalaisilla oli mahdollista muodostaa Suomen sisällissodasta.

Tärkeän roolin tarkastelun kohteena olleissa lehdissä ja sitä kautta pro gradu -tutkielmassani saivat itseoikeutetusti lehtien päätoimittajat, eli Emil Saastamoinen (Amerikan Suometar), F.J. Syrjälä (Raivaaja) ja W.N. Reivo (Toveri). Lukuisat pääkirjoitukset olivat mainio tie päästä heidän ideologioihinsa käsiksi.

Työni osoittaa, että amerikansuomalaisen lehdistön tavoitettavissa olleet siirtolaiset saivat ehyen kuvan Suomen sisällissodan syistä ja tapahtumista. Kuitenkaan päätoimittaji­en lehdissä luoma kuva ei ollut ideologisesti vapaa, vaan heillä oli suuri vaikutus omien oppiensa mukaisen kuvan välittämisessä lehtien lukijakunnalle.

Asiasanat: amerikansuomalaiset, sanomalehdet, tiedonvälitys, oikeistolaisuus, sosialismi, sisällissota, Suomi, punakaartit, valkokaartit