TURUN YLIOPISTO

Historian laitos

SUOMINEN, VILPPU: Differentiation in Kenya by Race, Tribe and Wealth in 1957-1964

Pro-Gradu tutkielma, 98 s., 1 liites.
Yleinen historia
Tammikuu 1999


Tutkielma käsittelee rotuun, heimoon ja varakkuuteen perustuvaa eriarvoistavaa kehitystä Keniassa vuosina 1957-1964. Keskeisimpänä lähteenä työssä on käytetty Kenian tutkimusvuosille laadittuja kehityssuunnitelmia. Tärkeimpiä eriarvostamista ilmentäviä tekijöitä ovat edellytykset koulutuksen hankkimiseen, maanomistussuhteet sekä poliittinen toiminta. Tavoitteena on ollut selvittää rodun, joita Keniassa katsottiin olevan kolme: Eurooppalaiset, Aasialaiset ja Afrikkalaiset, mainitussa arvojärjestyksessä, sekä heimon perusteella jaoteltujen ryhmien välisiä suhteita. Lisaksi tässä työssä on tutkittu kyseisten ryhmien sisäistä eriarvostamista. Keskeinen tutkimusongelma oli myös varallisuuserojen vaikutus ryhmien välisiin ja sisäisiin suhteisiin. Tärkeänä tausta tekijänä on Keniassa 1950-luvun alussa ollut Mau Mausota, josta käynnistyi vuonna 1963 Kenian itsenäistymiseen johtanut kehitys. Tutkimuksessa kävi ilmi erityislaatuinen afrikkalaisen perinteen ja kolonialismin rinnakkaiselo, jonka seurauksena itsenäinen Kenia toimi ulkoisesti hyvin samantapaisesti kuin ollessaan siirtomaavaltana, mutta perustelut uudelle vallanjaolle otettiin afrikkalaisesta perinteestä. Tutkimus myös vahvisti käsityksen koulutuksen, varakkuuden ja poliittisen aseman voimakkaasta riippuvuudesta. Samalla vahvistui käsitys siirtomaavallan pyrkimyksestä säilyttää asemansa itsenäistymisprosessissa.

Asiasanat: Afrikka, heimo, kehitysmaat, Kenia, Kenyatta, kolonialismi, maatalousyhteiskunta, Mboya, Odinga, po1iittinen historia, rotu.