TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / humanistinen tiedekunta

STIGELL, LAURI: Korean sota kommunistisessa ja konservatiivisessa amerikansuomalaisessa sanomalehdistössä

Pro gradu -tutkielma, 148 s., 1 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2002


Työssä on tutkittu kahden amerikansuomalaisen sanomalehden, Työmies-Eteenpäin-lehden ja New Yorkin Uutisten, kautta kommunistisen ja konservatiivisen amerikansuomalaisen sanomalehdistön suhtautumista Korean sotaan.

Amerikansuomalaiset sanomalehdet ovat suomalaisten siirtolaisten Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulta alkaen perustamia lehtiä. Toimintaresurssit olivat 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten jälkeen heikentyneet oleellisesti pienentyneiden tilaajamäärien ja tuotanto-kustannusten nousun vuoksi. Siksi molemmilla lehdillä oli taloudellisia vaikeuksia, ja niillä oli suuria paineita toimintansa supistamiseen ja rationalisointiin. Työmies-Eteenpäin-lehti syntyi, kun kaksi kommunistista sanomalehteä Työmiehen ja Eteenpäin yhdistivät voimansa elokuussa 1950. New Yorkin Uutiset tahollaan joutui sodan kuluessa supistamaan toimin-taansa vähentämällä ilmestymiskertojaan kolmesta numerosta kahteen viikkoa kohden.

Työssä on selvitetty yhtäältä kvantitatiivista, toisaalta historiallis-kvalitatiivista metodia käyttäen, miten lehtien sotakirjoittelu rakentui, mitä lehdet todella sotaa käsitelleissä artikkeleissaan kertoivat ja miksi lehdet kirjoittivat niin kuin kirjoittivat; mihin kirjoittelulla pyrittiin. Tarkastelu on jaettu systemaattisesi kahteen osaan: sotatapahtumien uutisointiin sekä sodan takana tapahtuneeseen poliittiseen päätöksentekoon ja moninaiseen mielipide-vaikuttamiseen. Kummankin tutkittavana olleen lehden on todettu kirjoittaneen toiminta-edellytyksiinsä nähden sodasta monipuolisesti ja kiinnostuksensa varsin hyvin läpi sodan säilyttäen. Kuitenkin Työmies-Eteenpäin-lehden voidaan lausua olleen kirjoittelussaan konservatiivista kilpailijaansa kokonaisuudessaan aktiivisemman.

Amerikansuomalaisen sanomalehdistön Korean sotaa käsitelleet kirjoitukset ovat epäilemät-tä heijastelleet suurempien sanomalehtien ja tietotoimistojen suhtautumista sotaan - uutiset nimittäin hankittiin usein saksimisperiaatteella suuremmista lehdistä. Näin tutkittavien lehtien sisältöön perehtymällä saadaan viittaus siitä, miten kommunistit ja konservatiivit Koreassa käynnissä olleen sodan kokivat. Tehdyn tutkimuksen perusteella tiedetään, miten amerikansuomalaiset lehdet Korean sotaan suhtautuivat: ne kykenivät heikentyneistä toimintaedellytyksistään huolimatta vielä Korean sodan aikana uutisoimaan suurista kansainvälisistä kriiseistä verrattain hyvin.

Asiasanat: amerikansuomalaiset, Korean sota, sanomalehdet, sisällönanalyysi