TURUN YLIOPISTO

Humanistinen tiedekunta/Historian laitos

 

STENBERG, TUULA:             There’s A Red Moon Over the U.S. – Sputnik-satelliitteihin                              liitetyt diskurssit Washington Postissa 1957-1958

Pro gradu –tutkielma, 100 s., 2 liites.

Yleinen historia

Marraskuu 2009

 

 

Tutkin pro gradu –tutkielmassani neuvostoliittolaisiin Sputnik-avaruussatelliitteihin Washington Postissa liitettyjä diskursseja aikavälillä 4. lokakuuta 1957 ja 31. tammikuuta 1958. Aikarajaus muodostuu Sputnik 1:n ja ensimmäisen yhdysvaltaisen satelliitin laukaisupäivämääristä. Aineistonani on Yhdysvaltain pääkaupungissa ilmestyvä sanomalehti Washington Post. Käyttämiini artikkeleihin kuuluu etupäässä lehden pääkirjoitussivulla ilmestyneitä kirjoituksia ja kolumneja.

 

Sputnik 1 oli maailman ensimmäinen avaruussatelliitti, ja sen laukaisu aloitti nk. space race –aikakauden, jonka kestäessä kylmän sodan kaksi suurvaltaa Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kilpailivat avaruusteknologiaan liittyvistä saavutuksista. Sputnik 1 koettiin Yhdysvalloissa yllätyksenä, sillä Neuvostoliitto oli nähty teknologisesti takapajuisena valtiona. Marraskuussa laukaistu Sputnik 2 kiristi kilpailutunnelmaa entisestään, sillä satelliitin massa viittasi Neuvostoliiton kykyyn laukaista mannertenvälinen, ydinkärjellä varustettu ohjus.

 

Tutkielmani metodina on diskurssianalyysi, jonka avulla tutkin niitä puhetapoja, joissa Sputnik-satelliiteista lehdessä keskusteltiin. Erotan aineistosta kuusi erilaista puhetapaa eli diskurssia, joita ovat uhkakuvien, asevarustelun, propagandan, tappion ja tieteen diskurssit. Intertekstuaalisuus eli muihin teksteihin viittaaminen on diskurssien ominaisuus. Siten Washington Postin Sputnik-aiheiset artikkelit nivoutuivat osaksi amerikkalaisessa yhteiskunnassa vuonna 1957 pinnalla olleita diskursseja.

 

Washington Postissa nostettiin Sputnikin yhteydessä esiin erilaisia uhkakuvia uuteen teknologiaan, avaruusaikaan sekä Neuvostoliiton paremmuuteen liittyen, keskusteltiin aseiden riittävyydestä ja asevarustelusta sekä Sputnikista Neuvostoliiton propagandavoittona, arvioitiin hallinnon ja presidentin toimia sekä yhdysvaltalaisen (luonnontieteellisen) koulutuksen laatua.

 

Lehdistön reaktioita Sputnik-satelliitteihin on lähinnä vain sivuttu aiemmassa tutkimuksessa, jossa pitkälti toistetaan käsitystä satelliittien ympärille keinotekoisesti rakennetusta ”mediamylläkästä”. Tutkielmani tuo merkittävän lisän aiheen tutkimuskenttään syventäessään ja tarkentaessaan käsitystä siitä, millä tavoin maailman ensimmäiset satelliitit vastaanotettiin amerikkalaisessa yhteiskunnassa.

 

Asiasanat

Sputnik, Washington Post, Yhdysvallat, 1950-luku, kylmä sota, lehdistö