TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

STENBACKA, EEVA: Yhdysvaltain kulttuurimaantieteellinen kuva suomalaisissa yleisaikakauslehdissä ennen ensimmäistä maailmansotaa

Pro gradu tutkielma. 150 s., 1 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1985
 

Tutkielman aihe on Yhdysvaltain kulttuurimaantieteellinen kuva suomalaisissa yleisaikakauslehdissä ennen I maailmansotaa. Yleisaikakauslehdet aloittivat kirjoittelun v. 1859. Lähdeaineiston muodostivat 18 yleisaikakauslehteä. Tarkastelun kohteena ovat kertomukset ja tilastotiedot, joissa kerrottiin Amerikansiirtolaisuudesta, väestönkehityksestä, asuttamisesta, kaupungistumisesta, elinkeinoista ja liikenteestä, Tarkoitus on esittää millaisen kuvan yleisaikakauslehdet antoivat lukijoilleen, miten tämä kuva muuttui ajan mittaan sekä pyrkiä selvittämään, miksi lehdet kirjoittivat juuri niistä aiheista kuin kirjoittivat. Mahdollisuuksien mukaan on tutkielmassa verrattu lehtien kirjoittelua todellisuuteen tutkimuskirjallisuuden avulla. Käytetty tutkimusmenetelmä on historialliskvalitatiivinen. jossa verrataan tietoja toisiinsa ja tutkimuskirjallisuuteen. Keskeisiä tutkimustuloksia on se, että tarkasteluajanjakson alkuaikoina, jolloin kirjoittelu oli vähäistä jo senkin vuoksi, että yleisaikakauslehtiä ilmestyi vähän, kirjoittelun kohteet oli valittu sattumanvaraisesti. Lehdissä turvauduttiin ulkomaisiin tietolähteisiin ja kuva Yhdysvalloista oli hyvin jäsentymätön ja hajanainen tiedonsaantitavan vuoksi. Siirtolaisuus oli keskeinen aihe ja säilyttikin asemansa tutkimusajanjakson loppuun. Rajaseutu. asutuksen eturintama, näkyi kirjoituksissa, joissa kerrottiin tienraivaajan yksinäisyydestä. Jo varhain yleisaikakauslehdet esittelivät kaupungistumisen nopeana tapahtumana, sillä niiden kertomuksissa kaupunkeja syntyi kuin sieniä sateella. Kun siirtolaisuus Suomesta alkoi laajamittaisesti, kirjoittelu tuli runsaaksi. Siirtolaiskertomusten tavallisin tyyppi oli tilastotietojen esittely. Näin lehdet halusivat osoittaa asiantuntemustaan. Samalla kun siirtolaisuus Suomesta kasvoi, kuvausten kohteet valittiin määrätietoisemmin. Näin kuva Yhdysvalloista täsmentyi ja opittiin tuntemaan maan alueellinen ulottuvuus. Suomalaisten siirtolaisuus haluttiin osoittaa vanhaksi esittelemällä 1600~luvun siirtolaisuutta Ruotsin suomalaismetsistä. Yleensä yleisaikakauslehdet eivät esittäneet siirtolaisuutta kielteisessä sävyssä, vaikkakin vuosisadan vaihteessa oli häivähdys kansallisromantiikasta. Rajaseutu hävisi vuosisadan lopulla kirjoittelusta, kun taas kaupungistuminen valtasi alaa, Nimenomaan suurkaupungeista pilvenpiirtäjineen ja liikenneongelmineen tuli keskeinen aihepiiri. Alueellinen erilaistuminen paljastui eräissä kirjoituksissa. Sen sijaan suhde ympäristöön sai vähän huomiota yleisaikakauslehdissä.