TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

SOTARAUTA, PETRI: Konservatiivisen vallankumouksen puolesta - Edgar J. Jung Weimarin tasavallan kaatajana

Pro gradu -tutkielma, 114 s., 5 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 1998


Tutkielmani käsittelee Weimarin tasavallan romahtamiseen ja kansallissosialistien valtaannousuun johtaneita tekijöitä yhden henkilön, kirjailijan ja poliittisen taustavaikuttajan, näkökulmasta. Edgar Jung (1894-1934) lasketaan Weimarin kauden johtaviin nuorkonservatiivisiin ajattelijoihin. Kirjallisen tuotantonsa ohella (Pääteos ”Herrschaft der Minderwertigen” 1927 ja 1930) hän vaikutti valtakunnankansleri Franz von Papenin yksityissihteerinä ja neuvonantajana. Tutkielma rajautuu ajallisesti von Papenin kanslerikauden 1932 ja Jungin murhan 1934 välille. Sen tarkoituksena on Jungin valtiofilosofiaa analysoimalla löytää konkreettisia yhteyksiä von Papenin hallituspolitiikkaan ja toisaalta vetää rajaa Jungin ja kansallissosialismin välille. Päälähteenä toimii näin ollen Jungin kirjallinen tuotanto ja Saksan hallituspolitiikan osalta arkistosarja ”Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik”.

Jungin kohdalla nuorkonservatiivinen ideologia konkretisoitui vaatimukseksi konservatiivisesta vallankumouksesta. Konservatiivisuus merkitsi hänelle tässä yhteydessä yksilön alistamista yhteiskunnan tarpeisiin ja vallankumouksellisuus uskoa karismaattiseen johtajuuteen ja valikoidun eliitin rajattomiin valtamahdollisuuksiin. Jung käytti hyväkseen 1800-luvun saksalaista aateperintöä, mutta lainasi myös aikalaisiltaan (mm. Moeller van den Bruck ja Spengler) sekä kansallissosialismista. Hän hyökkäsi kovasanaisesti individualismia, liberalismia ja demokratiaa vastaan; niiden kaikkien ilmentymä oli juuri kritiikin varsinainen kohde, Weimarin tasavalta. Sen tilalle Jung hahmotteli oman autoritaarisesti johdetun ihannevaltionsa sekä laati konkreettisen toimenpideohjelman Weimarin Saksan uudistamiseksi.

Franz von Papenin hallituksen nk. ”Neue Staat” -politiikka jäi lopulta vain yritykseksi toteuttaa Jungin ajatuksia käytännössä. Edgar Jung on kuitenkin jäänyt historiaan yhtenä Weimarin tasavallan demokratianvastaisista ideologeista, joka liikkui vaarallisen lähellä kansallissosialismin aatemaailmaa. Hänen kuvansa on silti oikeutetusti monipuolisempi: diktatuurin tienraivaaja ehti pätevöityä myös terrorihallinnon vastustajana. Kuolemallaan Jung lunasti paikkansa Hitlerin Saksan konservatiivisen vastarinnan edustajana ja uhrina.

Hakusanoja: Jung, von Papen, Saksa, nuorkonservatismi, kansallissosialismi.