Sorjanen, Anna-Maija

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SORJANEN, ANNA-MAIJA: In absentia - Ciudad Realin inkvisitio vuosina 1483-1484. Poissaolevina syytettyjen julkinen kuva ja yksityinen elinpiiri.

Pro gradu -tutkielma, 127 s., 1 liites.
Yleinen Historia
Toukokuu 2009


Espanjan inkvisitio perustettiin 1480-luvulla vastaamaan uuskristittyihin kohdistuneisiin salajuutalaisuusepäilyihin. Huhut inkvisition perustamisesta ja sen toiminnasta levisivät nopeasti ja monet uuskristityt, conversot, pakenivat inkvisition edeltä. Poissaolevana syyttäminen oli hyvin yleistä varsinkin Espanjan inkvisition toiminnan alkuvaiheessa. Kuitenkin tutkimuksen piirissä paenneet ovat pitkälti olleet unohduksissa.

Pro gradu -työssäni tutkin Ciudad Realin inkvisition poissaolevina (in absentia) -syytettyjä vuosilta 1483-1484. Alkuperäisaineistonani käytän kyseisen ajankohdan kaikkia 12 in absentia -oikeudenkäyntiä, mikä tarkoittaa yhteensä 15 syytetyn oikeudenkäyntiasiakirjoja, sillä aviopareja syytettiin usein yhdessä. Tutkimuksessani keskityn siihen, minkälainen kuva in absentia -syytettyjen julkisesta ja yksityisestä elinpiiristä välittyy inkvisitioasiakirjoista.

Inkvisition julkinen luonne vaikutti vahvasti siihen kuvaan, joka in absentia -syytetyistä muodostui. Poissaolevana syytetyt tuotiin toistuvasti yleiseen tietouteen erilaisten oikeudenkäyntiprosessien kautta, mm. julkisilla kuulutuksilla. Erityispiirteenä näissä oikeudenkäynneissä ovat myös viittaukset maan yleisiin levottomuuksiin ja kapinoihin, jotka oli koettu n. 10 vuotta ennen oikeudenkäyntejä. In absentia -syytetyt julistettiin kapinallisiksi kirkon ja kruunun määräyksiä vastaan, kun he eivät saapuneet oikeudenkäynteihinsä, mutta kapinallisuus yhdistyi myös aiempiin tapahtumiin. Conversojen epäkristillisyydestä kertovat todistukset, joissa mm. mainitaan syytettyjen välttäneen messuja ja työskennelleen sunnuntaisin.

Koska kerettiläisyys oli tuomittava rikos, salajuutalaisten ajateltiin harjoittavan uskontoaan piilossa. Inkvisitiota kiinnostivat toistuvat pyhät, kuten sapatin vietto, jotka kertoivat kerettiläisyyden jatkuvuudesta. Todistuksista välittyy yksityisen tilan vähäisyys. Naapurit saattoivat kurkkia ikkunoista ja palvelijat seurata yksityisimpiinkin paikkoihin. Inkvisitio oletti siis ihmisten todistavan hyvin yksityiskohtaisesti kodin sisällä tapahtuvista asioista. Vaikka syytteet juutalaisten tapojen noudattamisesta saattoivatkin olla väritettyjä, toistuen samanlaisina kaupungista toiseen, olivat kuitenkin arkielämän kontekstit, joihin ne liitettiin ainutlaatuisia. Toisaalta conversoja pidettiin aggressiivisina kapinallisina, jotka pyrkivät myös käännyttämään muita, toisaalta heidät nähtiin varovaisesti tapojaan salassa harjoittavina kerettiläisinä.

Asiasanat: Espanjan inkvisitio, käännynnäinen, uuskristitty, Ciudad Real, poissaolevana syyttäminen, julkisuus, yksityisyys, maine, myöhäiskeskiaika