TURUN YLIOPISTO
Historian, laitos

Smedman, Rainer: Tetonien ja Yhdysvaltain välillä solmittujen Port Laramien rauhansopimusten ja vuoden 1876 sitoumuksen rikkoutuminen 1851-1889

Pro gradu tutkielma, 183 s.
Yleinen historia
Toukokuu 1990
 

1700-luvun loppuvuosikymmeninä ja 1800-luvun alussa Minnesotan alueelta (Mille Lacs Lake) saapui Missouri joen, Mustien vuorten ja Big Horn vuoriston väliselle tasankoalueelle siouxien läntisen haaran, tetonien seitsemän heimokuntaa. Alueelle tetonit saapuivat lähinnä Idän metsäintiaaneina, mutta tasangolla nämä omaksuivat nopeasti uuden metsästäjäkulttuurin. 1800 luvun puolivälissä tetonit hallitsivat alueen vahvimpana kansakuntana laajaa biisonialuetta Plattelta Yellowstone joelle. 1800 luvun alkuvuosikymmeninä tetonien perinteinen yhteiskunta kohtaa voimakkaasti kasvavan ja dynaamisen Pohjois Amerikan Yhdsyvallat. Kontaktitilanne erinäisine konflikteineen johtaa rauhansopimuksiin, joiden seurauksena tetonien pitkä taival vapaina metsästäjinä päättyy suureen siouxreservaattiin.

Työssäni käsittelen tetonien ja Yhdysvaltain välillä solmittuja vuoden 1851 ja erityisesti vuoden 1368 Fort Laramien rauhansopimuksia sekä vuoden 1876 sitoumusta, jotka muodostivat kehykset näiden kahden erillaisen kulttuurin väliselle kanssakäymiselle. Tutkimuksessani tarkastelen ko. sopimusten ja sitoumuksen taustaa ja niihin sisältyviä sopimusehtoja (aluemuutoksia, maanviljelyä, koulutusta) sekä ko. artikloiden rikkoutumista ja sitä, mihin niillä viime kädessä pyrittiin.

Työni noudattaa historiatieteen metodiikkaa. Näkökulma tutkittavaan yhteisöön on etnohistoriallinen. Keskeisen primäärimateriaalin muodostavat Francis Paul PRUCHAn toimittama Documents of United States Indian Policv ja Wilcomb E. WASHBURNin toimittama Th American Indian and the United States. A Documentary History 1 IV, jotka sisältävät Yhdysvaltain intiaanilainsäädännön keskeisimmät asiakirjat, mm. intiaanikomissaarien raportit, joiden avulla pyrin vastaamaan edellä esittettyihin kysymyksiin.

Yhdysvaltain intiaanipolitiikasta vastaavien käsitysten mukaisesti intiaanien asuttaminen reservaatteihin, koulutus ja maanviljely, olivat elementtejä, joiden avulla nämä (tetonit) voitiin nostaa villeydestä sivistykseen. Intiaanikomissaarien raportit, eri mietinnöt ja vastaavat puhuvat intiaanien amerikkalaistamisesta.

Työssäni olen kuitenkin havainnut, että ko. ajatukset olivat vain poliitikkojen puheita. Tosiasiallisesti intiaanipolitiikasta vastaavien tarkoituksena oli vain eristää ja vaientaa tetonit. Suo

Suuren siouxreservaatin hajoaminen oli väistämätön tosiasia. Sivistämisohjelman tarkoituksena oli murtaa tetonien perinteinen heimosidonnainen yhteiskunta ja metsästyskulttuuri sekä siirtää heille sellaisenaan valkoisten oma arvomaailma. Reservaatissa ennen niin vauraista sotureista ja metsästäjistä ei tullut "valkoisia maanviljelijöitä" vaan hallituksen holhokkeja.