TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SIVULA, ANNA: Kahden tieteen välissä. Yhteiskunta-analyysi Marc Blochin maaseutuhistoriallisissa teoksissa.

Syventävien opintojen pro gradu -tutkielma, 149 s.
Yleinen historia
Maaliskuu 1996


Annales -koulukunnan toisena perustajana tunnettu Marc Bloch (1886-1944) kirjoitti vuosina 1920-1940 kolme merkittävää maaseutuhistoriallista teosta, joiden lähestymistapaan kuuluu myös yhteiskuntaan kohdistuva analyysi. Blochin katsotaan yleensä omaksuneen pääosan yhteiskuntahistoriallisista vaikutteistaan Emile Durkheimin sosiologiasta.

Tässä tutkimuksessa käsitellään tapaa, jolla Marc Bloch yhteiskunta-analyysissaan yhdistää durkheimilaisuuden historiantutkimukselle ominaiseen lähestymistapaan ja niitä vaikutuksia, joita tällä yhdistämisellä on Blochin "durkheimilaisuuteen". Historiatieteen diskursiiviset ehdot osoittautuvat Blochin durkheimilaisuuteen nähden ensisijaisiksi ja rajoittaviksi. Vaikka Blochin maaseutuhistoria toimii myös sosiologian diskursiivisessa tilassa, se ei sijoitu durkheimilaiselle alueelle.

Blochin maaseutuhistorian yhteiskuntakäsityksessä on selviä Geistesgeschichten piirteitä. Ryhmien ja sukuinstituution yhteiskunnallista roolia tarkastellessaan Bloch myötäilee Durkheimin näkemyksiä, mutta ei sitoudu sosiaalirealistisiin lähtökohtiin, vaan pitäytyy metodologisessa individualismissa. Agraarisen järjestelmän muutosten hitaus johtuu Blochin mukaan siitä, että käytännöt koetaan toimiviksi. Yhteiskunnallinen todellisuus saa yleisemminkin lopullisen merkityksensä vasta yksilön kokemana. Bloch painottaa myös yksilöiden toimintakykyä, mutta kohtaa tavallisen maalaisen toimintaa ja kokemuspiiriä tarkastellessaan lähdeongelman, jonka hän ylittää kehottamalla lukijaa eläytymään. Blochin kuvaama yhteiskunnallinen todellisuus saa lopullisen sisältönsä eläytymisen kautta. Blochin maaseutuhistorian edustama yhteiskuntahistoriallinen tutkimusote liittyykin vahvemmin ymmärtävän historian traditioon kuin Durkheimin sosiologiaan.

Tutkimukseni kohdeteokset ovat Blochin väitöskirja Rois et serfs, une chapitre d`histoire capetiénne vuodelta 1920, Caractères originaux d`histoire rurale française vuodelta 1931 ja Société féodale I-II vuosilta 1939 ja 1940.