TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SIMONEN, MARKO: Yhdistyneiden Kansakuntien vaikutus Israelin ja Egyptin suhteisiin vuosina 1973-1975

Pro gradu -tutkielma, 130 s.
Yleinen historia
Toukokuu 1994

Yhdistyneet Kansakunnat ja Israelin-Egyptin kriisi -tutkielma käsittelee YK:n vaikutusta Israelin ja Egyptin suhteiden kehittymiseen vuosien 1973-1975 aikana. Tuona ajanjaksona Israelin ja Egyptin suhteet kehittyivät suoranaisesta sotatilasta rauhaan, joskaan ei vielä viralliseen rauhansopimukseen asti. Vuonna 1975 Israel ja Egypti solmivat kuitenkin ensimmäisen sopimuksen, jossa molemmat osapuolet tekivät suoranaisia myönnytyksiä toisilleen. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, missä määrin YK vaikutti Israelin ja Egyptin suhteiden tasapainottamiseen.

Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu painetusta alkuperäisaineistosta. muistelmista ja aikalaiskirjallisuudesta, sekä tutkimuskirjallisuudesta. Alkuperäisaineistosta tärkeintä lähdeaineistoa ovat YK:n turvallisuusneuvoston viralliset asiakirjat vuosilta 1973-75. Asiakirjoihin sisältyy turvallisuusneuvoston antamia päätöslauselmia, raportteja rauhanturvajoukkojen toiminnasta, pääsihteerin raportteja turvallisuusneuvostolle, sekä Israelin ja Egyptin tekemiä ilmoituksia. Keskeisiä muistelmateoksia ovat Henry Kissingerin ja Anwar Sadatin muistelmat. Tärkeimpiä tutkimuksia ovat Richie OVENDALEN The Origins of the Arab-Israeli Wars, Deborah GERNERIN One Land, Two Peoples. The Conflict over Palestine, Tareq ISMAELIN International Relations of the Contemporary Middle East.

Tutkimuksen perusteella ilmenee, että YK:n vaikutus Israelin ja Egyptin suhteiden rauhoittamiseen oli merkittävä, mutta YK:n vaikutusmahdollisuudet riippuivat suurvaltapolitiikasta. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat turvallisuusneuvoston merkittävimpiä vaikuttajia, ja turvallisuusneuvosto ali YK:n keskeinen elin kriisitilanteen selvittämisessä. Keskeinen merkitys oli Yhdysvaltain ulkoministerillä Henry Kissingerillä, joka johti neuvotteluja YK:n määrittelemien tavoitteiden perusteella.