TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta
 

SERÉN, MIKKO: Kiinan muurilta kansankommuuneille ja takaisin Suomi-Kiina-seuran ystävyysmatkojen kolme muutoksen vuosikymmentä.

Pro gradu -tutkielma, 101 s., 6 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 2001


"Kiinan muurilta kansankommuuneille ja takaisin"-tutkielma perehtyy Suomi-Kiina-seuran järjestämiin Kiinan-matkoihin, niin kutsuttuihin ystävyysmatkoihin, ja itse seuraan matkanjärjestäjänä. Tutkielman
aikarajaukseksi on valittu koko seuran historia matkanjärjestäjänä aina vuoden 1965 ensimmäisestä Kiinan-matkasta viimeiseen vuoden 1995 ystävyysmatkaan. Työssä selvitetään minkä luonteisia olivat seuran järjestämät Kiinan-matkat sekä kuinka ne kehittyivät ja muuttuivat kyseisen ajanjakson aikana. Aihetta lähestytään matkailualan kehityksen ja matkakohteessa, Kiinassa, tapahtuneiden poliittisten ja taloudellisten sekä tietysti itse seurassa tapahtuneiden muutosten kautta.  Tutkimus pohjautuu laaja-alaiseen alkuperäislähteistöön, jonka keskeisenä osana ovat olleet kyseisille matkoille osallistuneiden matkailijoiden kirjoittamat matkakertomukset. Osa näistä matkakertomuksista on julkaistu matkakirjoina, mutta matkakokemuksista kirjoitettiin hyvin runsaasti myös seuran oman Kiina sanoin ja kuvin-lehden sivuilla, ja juuri jälkimmäisten osuus lähdeaineistossa on merkittävä.  Tutkimusaineistoa aiheesta ei käytännössä juuri ole ja sen osuus tutkielmassa on lähinnä matkailualaan ja Kiinan historiaan sekä muuten aihetta tukevien osa-alueiden pohjustamisessa.

Tutkielman tuloksena seuran järjestämien ystävyysmatkojen voidaan katsoa jakautuneen kolmeen selvästi erilaiseen ajanjaksoon: alkuajan turismivaikutteisesta tutustumismatkailusta asenteellisempaan ja poliittissävytteisempään ystävyysmatkailuun, ja lopulta jälleen enemmän turismivaikutteiseen mutta syvällisempään tutustumismatkailuun. Edellämainittuun ystävyysatkailun luonteessa tapahtuneeseen muutokseen vaikuttivat Kiinan sisä- ja ulkopolitiikassa tapahtuneet muutokset, seuran historian vaiheet, kuten esimerkiksi seuran maolainen vaihe, sekä tietysti itse matkailualan vaikutusKiinan-matkailun
saralla.

Asiasanat: ystävyysmatkat, Suomi-Kiina-seura, maolaisuus, matkailun historia, ystävyysseurat.