TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SCHEININ, MARJUKKA: Suomen rauhanliikkeen alkuvaiheet. Sen kansainväliset vaikutteet ja yhteydet

Laudatur tutkielma, 80 s.
Yleinen historia
Helmikuu 1986
 

Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen rauhanliikkeen alkuvaiheita ennen I maailmansotaa. Erityisesti ovat huomion kohteena suomalaisen rauhanliikkeen kansainväliset kontaktit historiallisina, aatteellisina ja konkreetteina yhteyksinä. Tutkimuksen kohteeksi on rajattu organisoitunut rauhanliike. Muuta rauhanajattelua ja rauhankirjallisuutta on otettu mukaan taustan hahmottamiseksi.

Työ on luonteeltaan deskriptiivinen ja kartoittava, sisältäen kuitenkin myös pohdintaa. Lähdemateriaali on pääosin tutkimuskirjallisuutta; alkuperäislähteinä on aikakaus- ja sanomalehtiartikkeleita. Päiväkirjoja tms. materiaalia ei ole saatu käyttöön, mutta työssä on käytetty myös kaunokirjallisia lähteitä.

Tuloksissa korostuvat toisaalta Suomen rauhanliikkeen pienuus ja nuoruus, toisaalta sen aatteellinen ja toiminnallinen omaleimaisuus. Kuten muutkin kansanliikkeet, rauhanliike ehti Suomeen pari vuosikymmentä myöhemmin kuin muihin Pohjoismaihin. Suomeen perustettiin kaksi vaatimatonta rauhanyhdistystä aivan 1900 luvun alussa: Fredsvännerna i Helsingfors ja Suomen Rauhanliitto. Suomalaisessa rauhanliikkeessä nationalismi liittyi erikoisella tavalla rauhanliikkeen tyypillisiin ideologioihin, kansainvälisyyteen ja pasifismiin, johtuen Suomen silloisesta historiallispoliittisesta tilanteesta.

Suomalainen vuosisadan alun rauhanliike oli toiminnallisesti vaatimattomampi ja hiljaisempi kuin länsieurooppalaiset rauhanliikkeet yleensä. Rauhanaatteen ja -liikkeen kannatus näyttäisi Suomessa kuitenkin olleen huomattavasti laajempaa kuin rauhanyhdistysten jäsenmääristä voidaan päätellä. Suomen maantieteellinen ja kulttuurinen asema idän ja lännen vä1issä näkyy vuosisadan vaihteen suomalaisessa rauhanliikkeessä niin venäläisten, skandinaavisten, keski- ja länsieurooppalaisten kuin anglo-amerikkalaistenkin vaikutteiden samanaikaisena esiintymisenä ja sekoittumisena.

Suomalaisesta rauhanliikkeestä ei ole toistaiseksi julkaistu mitään kokonaisesitystä. Tässä työssä on kartoitettu suomalaisen rauhanliikkeen syntyvaiheita. Kokonaisesityksen laatiminen rauhanliikkeen historiasta Suomessa jää edelleen haasteeksi nykyiselle historiantutkimukselle.