TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SALVI, HELI: Amerikkalainen sarjakuva ja sen ensivuosikymmen suomalaisessa sanoma ja aikakauslehdistössä vuosina 1929-1939

Pro gradu tutkielma, 125 s., 25 liites.
Yleinen historia
Heinäkuu 1991
 

Tutkielma on peruskartoitus amerikkalaisten sarjakuvien määrästä, leviämisväylistä sekä vastaanotosta Suomessa vuosina 1929 1939. Amerikkalaisen sarjakuvan leviämistä muihin maihin ei juuri ole tutkittu. Tiedot on koottu yhdistelemällä useita niukkoja lähteitä, mm. lehtiarkistojen asiakirjoja. Päälähteinä on neljä suurta pääkaupunkilehteä, kymmenen maakuntalehteä ja kuusi aikakauslehteä. Työssä on otettu huomioon myös amerikkalaisen sarjakuvan synty ja varhaiskehitys osana kaupallisen lehdistön viihteellistä sisältöä, mikä osaltaan selittää sarjakuvien leviämisen muihin maanosiin.

Amerikkalaisten sarjojen tulo liittyy toisaalta sanomalehtien pyrkimykseen keventää sisältöään ja uudentyyppisten aikakauslehtien, runsaasti viihdettä sisältäneiden lukemistolehtien, syntyyn sekä lehtien kilpailuun lukijoista. Toisaalta amerikkalaiset sarjakuvien välittäjäyhtiöt voimistivat vientiään talouspulan vuosina kotimaan markkinoiden täytyttyä. Vientiä vauhditti uusi tuote: seikkailusarjakuva. Pohjoismaiden myynti käynnistyi, kun Bulla Presstjänst välitysyhtiö perustettiin Tukholmaan vuonna 1929. Varhaisin Suomeen tullut säännöllisesti nähty amerikkalainen sarja, Felix Kissa, alkoi Helsingin Sanomissa 19.3.1929.

Suomeen vuosina 1929 1939 tuotujen sarjojen kokonaismäärästä oli eniten, 59.7 prosenttia, amerikkalaisia; toiseksi eniten oli ruotsalaisia, 22.3 prosenttia. Sanomalehdissä yhdysvaltalaisia sarjoja oli jo 1929 1934 42.9 prosenttia kokonaismäärästä ja 1935 1939 47.1 prosenttia. Kotimaisten osuus laski sanomalehdissä vastaavina ajanjaksoina neljänneksestä 15.8 prosenttiin. Aikakauslehdissä oli eniten kotimaisia sarjoja, mutta niiden osuus oli laskeva. niitä oli 19291934 kokonaismäärästä 72.7 prosenttia ja 1935 1939 52.9 prosenttia. Kotimaiset sarjat olivat kestoltaan amerikkalaisia lyhyempiä.

Aikakauslehdistä amerikkalaisia sarjoja julkaisivat eniten Seura ja Lukemista Kaikille. Suomen Kuvalehdessä oli runsas ja monipuolinen valikoima kotimaisia sarjoja. Sanomalehdistä amerikkalaisia sarjoja suosivat pääkaupunkilehdet, eniten niitä ilmestyi Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa. Maakuntalehdistä vain Karjalassa, Keskisuomalaisessa ja Aamulehdessä nähtiin amerikkalaisia sarjoja. Sarjakuvien esiintymiseen vaikutti niiden saatavuuden lisäksi hinta ja laatu. Kotimaisten hinta nousi pienen levikin vuoksi korkeaksi eivätkä ne saavuttaneet amerikkalaisiin verrattavaa yleisönsuosiota. Lähes kaksi kolmasosaa 1930 luvulla lehdissä nähdyistä sarjakuvista oli humoristisia. Vakavien seikkailusarjojen osuus nousi vuosikymmenen loppua kohden; vuonna 1939 niiden osuus kokonaismäärästä oli vajaa kolmannes.