TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

SALONEN, HANNU: Amerikansuomalaisten urheilutoiminta Yhdysvalloissa vuosina 1900-1940.

Laudatur tutkielma, 101 s., 4 liites.
Yleinen Historia
Huhtikuu 1978
 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millä tavoin urheilutoiminta amerikansuomalaisten keskuudessa syntyi, miten se liittyi amerikansuomalaisten muuhun järjestötoimintaan sekä millaisia vaikutuksia erityisesti suomalaisten urheiluharrastuksilla oli amerikansuomalaisten urheilutoimintaan.

Lähdeaineistona olen käyttänyt huomattavan paljon amerikansuomalaisia ja suomalaisia sanoma- ja aikakauslehtiä, koska amerikansuomalaisten urheilutoimintaa ei ole aiemmin kirjallisuudessa kovinkaan paljoa selvitetty. Lähdetietoihin tulee näin ollen suhtautua hyvin varauksellisesti.

Tutkimus osoitti, että aikaa 1900-luvun alusta ensimmäiseen maailmansotaan voidaan pitää lähinnä urheiluseurojen perustamisen aikana. Kansainvälisen urheiluliikkeen laajeneminen 1920-luvulla merkitsi myös amerikansuomalaisen urheilutoiminnan kukoistuskautta. Yhdysvaltoihin suuntautuneen siirtolaisuuden päättyminen 1920-luvulla vähensi tuntuvasti amerikansuomalaisten urheiluharrastuksia 1930-luvulla, ja tästä oli seurauksena, että amerikansuomalaiset harrastivat lähinnä vain ”penkkiurheilua”. 20. vuosisadan neljän ensimmäisen vuosikymmenen aikana amerikansuomalaisten urheilutoiminta oli vilkkainta Yhdysvaltojen itärannikolla. Tähän ilmeisesti vaikutti se, että välimatkat eri suomalaispaikkakuntien välillä olivat idässä verrattomasti lyhyempiä kuin keski- ja länsivaltioissa. Lisäksi amerikansuomalaisten työolosuhteet olivat idässä siedettävämmät kuin Yhdysvaltain muissa osissa. Amerikansuomalaiset harrastivat pääasiassa voimistelua, yleisurheilua ja painia. Erityisesti kestävyysjuoksijat menestyivät suurissa kansainvälisissä kilpailuissa (erit. olympiakisat) erinomaisesti. Koska urheilusta kirjoitettiin maailman lehdistössä jatkuvasti huomattavan paljon, kohosi amerikansuomalaisten nimi amerikkalaisten tietoisuuteen lähinnä huippu-urheilun ansiosta. Olympiakeräyksiin osallistui hyvin laaja amerikansuomalaisten joukko, ja näin voidaan katsoa, että huippu-urheilulla oli amerikansuomalaisia yhdistävä vaikutus ja huippu-urheilu lisäsi tällä tavoin amerikansuomalaisten omanarvontunnetta.