TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

SAARINEN, JOUNI: Amerikansuomalaisten osuustoiminnan alkuvaiheet USA:n keskivaltioissa 1900-luvun vaihteessa

Pro gradu -tutkielma, 116 s.
Yleinen historia
Toukokuu 1995

Tutkimus selvittää amerikansuomalaisten osuustoiminnan syntyvaiheita ja siihen johtaneita syitä 1900-luvun vaihteessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan osuustoiminnan saamia muotoja ja niiden kehitystä. Työn kohdealueena on Yhdysvaltojen Keskilänsi, joskin vertailu-ulottuvuuden vuoksi tutkimuksessa käytetään esimerkkejä sekä itä- että länsirannikon siirtolaisten osuustoiminnasta.

Lähteinä tutkimuksessa on käytetty aikalaismateriaalia, josta merkittävin osa koostuu sanomalehdistä, kalentereista ja pöytäkirjoista. Näistä voidaan mainita Amerikan Suomalainen Lehti, Pelto ja Koti, Työväen Osuustoimintalehti sekä Suomalaisen sosialistijärjestön kokouspöytäkirjat. Aikalaismateriaali käsittää myös tutkimuskirjallisuutta, esimerkiksi ILMOSEN, Tokoin ja Järnefeltin teokset. Työssä on käytetty lisäksi apuna runsasta osuustoimintaa sivuavaa tutkimuskirjallisuutta, kuten ALASEN, KERON, KOSTIAISEN sekä HOLMION tuotantoa.

Tutkimuksessa on kartoitettu osuustoiminnan eri muotoja aikalaismateriaalia apuna käyttäen. Osuustoiminnalla oli aatteellisesti vahva sidos sosialismiin, ja siten työssä korostuu osuustoiminnan ja sosialismin suhteen selvittely.

Amerikansuomalaiset antoivat merkittävimmän panoksen kuluttajaosuustoiminnalle. Erityisesti osuuskauppaliikkeen ja erilaisten palveluosuuskuntien, esimerkiksi poikatalojen, merkitys on korostunut. Lisäksi monet poikatalot ovat toimineet sekä jakelun että palvelun puolella, joten käytäntö oli paljolti muokkaamassa osuustoiminnan eri muotoja.

Osuustoiminnan merkitys amerikansuomalaisille oli kaksijakoinen. Varsinkin ensimmäisen siirtolaispolven kohdalla osuustoiminta piti yllä ja vahvisti suomalaisen siirtolaisyhteisön etnisyyttä. Toisen polven siirtolaisille osuustoiminnan merkitys oli käänteinen, sillä osuustoiminnalla oli merkittävä rooli amerikkalaiseen yhteiskuntaan sopeuttavana tekijänä.