TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

SAARIKOSKI, PETRI: Vuosien 1990-1991 Kuwaitin kriisi yhdysvaltalaisten Time ja Newsweek viikkolehtien pohjalta. Kylmän sodan jälkeisen kansainvälisen kriisin julkisuuskuva

Pro gradu tutkielma, 135 s., 3 liites.
Yleinen Historia
Tammikuu 1997
 

Tutkielman aiheena on yhdysvaltalaisten Timen ja Newsweekin suhtautuminen Kuwaitin kriisiin vuosina 1990 1991. Tarkoituksena on ollut selvittää lähihistorian aihetta lehtien tarjoaman kuvan kautta. Aihetta on aikaisemmin tutkittu erityisesti tiedotusopillisesta näkökulmasta, jolloin tutkijat ovat erityisesti tutkineet television välittämää kuvaa kriisistä. Lehtien välittämä näkökulma on mielestäni jäänyt jonkin verran syrjään. Tutkimuksessani olen käyttänyt keskeisesti aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä muistelmia, haastatteluja ja artikkeleita. Lisäksi olen käyttänyt työssäni runsaasti tietoverkoista saatavilla olevia lähteitä. Mukana on myös jonkin verran aiheeseen liittävää videomateriaalia. Tutkimusmetodina on ollut lähinnä vertaileva kuvatutkimus, jolloin lehtien tarjoamaa aikalaisnäkökulmaa on verrattu laajempaan historialliseen kontekstiin. Keskeiset tutkimustulokset paljastavat, että yhteneväisestä taustastaan huolimatta lehdet tarjosivat toisistaan poikkeavat kuvat kriisistä. Newsweekin näkemystä voisi lähinnä luonnehtia amerikkalaisisänmaalliseksi, kun taas Time suhtautui tapahtumaan paljon varauksellisemmin. Viikkolehdet eivät ole poliittisesti sitoutuneita, joten johtopäätökseni on, että näkemyserot johtuivat viime kädessä taloudellisista syistä. Alkuvuodesta lehtien suhtautumistavat poikkesivat merkittävällä tavalla Yhdysvaltojen hallituksen virallisesta politiikasta: ennen Kuwaitin miehitystä tiedotusvälineet olivat jo muodostaneet Saddam Husseinista viholliskuvan, joka kuitenkin tuli sellaisenaan käyttöön kriisin laajentuessa konfliktiksi elokuussa 1990. Lehdet pyrkivät lähestymään aihettaan selvästi amerikkalaisesta näkökulmasta, jolloin Yhdysvaltojen kansalliset intressit olivat tärkeitä artikkelin sisältöön vaikuttaneita tekijöitä. Sodan aikana tiedotusvälineet, varsinkin televisio, olivat yleisesti kuitenkin armeijan kontrollin alaisena ja monin paikoin ne omaksuivat helposti armeijan virallisen kuvan kriisistä ja toimivat jopa yhteistyössä armeijan kanssa. Syitä on etsittävä tiedotusvälineiden lojaalisuudesta oman maan sotaponnistelujen edessä. Lehdissä oli, varsinkin ilma ja maasodan aikana, propagandistisiksi luonnehdittavaa materiaalia, mutta yleisesti ottaen lehdet eivät kaikessa suhteessa noudattaneet presidentti Bushin hallinnon ja armeijan virallista kuvaa kriisistä. Kritiikkiä esiintyi lehdissä, varsinkin Timessa melko yleisesti, ja arvostelu jyrkentyi kriisin epäonnisen lopputuloksen jälkeen, jolloin presidentti Bushin ajamalta uuden maailmanjärjestyksen idealta katosi pohja. Toisaalta esimerkiksi historiallisia taustoja käsitteleviä artikkeleita oli lehdissä hyvin vähän. Lehtien amerikkalainen näkökulma kriisiin oli siis kaikesta huolimatta sangen näkyvä piirre. Työni avaa mielestäni ainakin pari vaihtoehtoa jatkotutkimukselle: Kuwaitin kriisin käsittely tekniikan mentaalihistorian näkökulmasta, tai kriisin tarkastelun laajentaminen vuosien 1991-1996 Yhdysvaltojen ulkopolitiikan muutoksiin.