Turun yliopisto
Historian laitos

RYTÖLÄ RAIMO: Jawaharlal Nehru Intian ulkopolitiikan muotoilijana (1917-1939)

Pro gradu tutkielma, 160 sivua
Yleinen historia
Syyskuu 1991
 

Tutkimukseni lähtökohta on juuri itsenäistyneen Intian valitsema ulkopolitiikka. Tarkoitukseni on selvittää, missä määrin itsenäistyneen Intian ensimmäisen pää ja ulkoministerin, Jawaharlal Nehrun, heti toisen maailmansodan jälkeen esittelemä ulkopolitiikka oli näkyvissä jo ennen toista maailmansotaa.

Intian kohdalla tutkimuksen mielenkiintoa lisää se, että maa valitsi itsenäistyttyään muusta maailmasta poikkeavan ulkopoliittisen linjan eikä halunnut liittoutua kummankaan silloin olemassa olleen poliittisen blokin kanssa.

Työssäni olen pyrkinyt etsimään Intian ulkopolitiikan juuria Jawaharlal Nehrun kautta. Samalla olen yrittänyt selvittää Nehrun asemaa ulkopolitiikan muotoilijana. Ajassa olen siirtynyt toisen maailmansodan poikkeuksellisten olojen yli maailmansotien väliseen kauteen, jota poliittisesti voidaan pitää normaalimpana kuin vuodesta 1939 vuoteen 1945 vallinnutta sotatilaa.

Tutkimusmateriaalinani ovat olleet Nehrun ja joidenkin hänen aikalaistensa kirjoitukset ja puheet sekä erilaiset raportit ja pöytäkirjat, joita on julkaistu sekä erillisinä kirjoina että dokumenttikokoelmissa. Kirjoihin lukeutuvat mm. Nehrun omaelämäkertansa, joka julkaistiin ensi kerran vuonna 1936. Dokumenttikokoelmista tärkein ja mittavin on "Selected works of Jawaharlal Nehru". Kaksi muuta aiheeni kannalta tärkeää dokumenttikokoelmaa ovat C.H. PHILIPSin kokoama "The Evolution of India and Pakistan 1858 1947,1 sekä A. APPADORAIn toimittama "Documents of Political Thought in Modern India".

Käyttämästäni tutkimuskirjallisuudesta kannattaa mainita M.BRECHERin kirjoittama "Nehru, A Political Biography" sekä S.GOPALin kolmiosaisen teossarjan ensimmäinen osa "Jawaharlal Nehru. A Biography. Volume one: 1889 1947'1. Työlleni olennaista Intian Kansalliskongressin historiaa ovat tutkineet mm. R.S.GAUTAM teoksessaan "Indian National Congress and Constitutional Changes in India 1885 1979'1 sekä S.GHOSE kirjassaan "Indian National Congress. Its History and Heritage'1.

Työni jakautuu käytännössä kahteen osaan. Ensimmäisessä luvussa pyrin selvittämään Intiaa asemaa britti imperiumissa ja luon taustan kahdelle seuraavalle luvulle, joissa perehdytään tarkemmin Nehrun osuuteen politiikassa. Sisäpoliittisiin tapahtumiin olen pyrkinyt puuttumaan vain niissä kohdin, joissa ne selittävät Nehrun ulkopoliittisia kantoja. Kolmas luku on omistettu pääasiassa sosialismille siksi, että Nehrua voidaan pitää omalla tavallaan sosialismin lähettiläänä Intian nationalistien keskuudessa.

Työni tulokset voi tiivistää siten, että Intian ulkopolitiikan pääarkkitehdin, Jawaharlal Nehrun, linja näyttää löytyneen jo ennen toista maailmansotaa. Monista hänen sotaa edeltävistä lausunnoistaan voidaan löytää vastine vuonna 1947 itsenäistyneen Intian ulkopolitiikasta.