TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

RUOTSALAINEN, VELI-MATTI: Päämääränä kommunistinen Yenan; amerikkalaisten kirjeenvaihtajien käsitys kiinalaisesta kommunismista, 1944-1947

Pro gradu -tutkielma, 104 s., 3 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 1995

Työn aihe on 1940-luvulla Kiinassa toimineiden amerikkalaisten kirjeenvaihtajien antama kuva ja käsitys kiinalaisesta kommunismista. Kiinalaisella kommunismilla tarkoitetaan Yan’anin kauden, 1937-1947 aikana kehittynyttä poliittista järjestelmää. Sen keskeisiä piirteitä olivat Mao Zedongin nousu Kiinan kommunistisen puolueen johtoon ja hänen kiinalaiskansallisia piirteitä sisältäneen vallankumousteorian soveltaminen kiinalaiseen käytäntöön. Maon lähtökohtana oli talonpoikien vapauttaminen perinteisistä sitoumuksistaan ja johtaminen vallankumoukseen.

Kommunistialueet olivat 1940-luvun alun ajan Kiinan virallisen hallituksen ja sitä johtavan puolueen Guomindangin sulkemia eikä länsimaisia journalisteja päästetty vieraileman alueella ennen vuotta 1944. Tämän jälkeen kommunistien alueilla vieraili useita amerikkalaisia kirjeenvaihtajia, jotka kirjoittivat Kiinan tapahtumista ja erityisesti kommunisteista kirjan. Työn tutkimuskohteena on näiden kirjojen antama käsitys ja kuva kiinalaisesta kommunismista.

Työn luonne on kuvauksellinen ja sen historiatieteellisen deskriptiivis-analyyttisen metodin apuna on käytetty myös kuvatutkimuksen metodeja. Työn kohdemateriaali on valittu edustamaan kirjeenvaihtajia mahdollisimman monipuolisesti ja ne on painettu vuosien 1945-1947 välillä.

Kirjeenvaihtajien käsitys oli myönteinen. Se kattoi kiinalaisen kommunismin keskeiset piirteet, mutta ilmeisestikin perustui hyvin paljon kommunistien omaan ohjailuun. Aikakauden puolueen sisäiset puhdistukset eivät tulleet vierailevien kirjeenvaihtajien tietoon. Kirjeenvaihtajien myönteisen käsityksen pääsyinä olivat 1930-luvulta periytynyt positiivinen suhtautuminen kiinalaiseen kommunistiseen liikkeeseen, kirjoittajien negatiivinen käsitys toisesta kiinalaisesta valtapuolueesta Guomindangista ja kommunistien kirjeenvaihtajien kohtelu. Kirjeenvaihtajat halusivat esittää kiinalaiset kommunistit nationalistisena sosiaalivallankumouksellisena liikkeenä. He korostivat kommunistien eroja neuvostokommunismista ja sen heikkoja yhteyksiä Moskovaan. Painottaessaan kiinalaisten kommunistien eroja varsinaisesta marxilaisleniniläisestä kommunismista kirjoittajien tavoitteena oli saada Yhdysvallat antamaan osan Guomindangille menevästä taloudellisesta ja sotilaallisesta avusta kiinalaisille kommunisteille.