TURUN YLIOPISTO

Historian laitos/ Humanistinen tiedekunta

ROSENBERG, MIIA: Kritiikkiä, nostalgiaa ja amerikanitalialaista-elämää. Kummisetä-elokuvien valmistus, sisältö ja etninen vastaanotto 1970-luvun alun Yhdysvalloissa.

Pro gradu - tutkielma, 121 s., 7 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 2000


Tutkielmassa on analysoitu 1970-luvun amerikkalaista kulttuuria kahden elokuvan, Kummisetä ja Kummisetä osa II kautta. Aikarajana on 1969-1974, eli ajanjakso elokuvien alkuperäisen lähteen, Kummisetä-romaanin julkaisemisesta Kummisetä osa II-elokuvan ilmestymiseen saakka. Tarkastelun kohdealueena on Yhdysvallat. Tutkimusmetodi on historiatieteellinen, ja tarkoituksena on ollut tulkita menneisyyttä elokuvahistoriallisten keinojen avulla.

Keskeisiä tutkimusongelmia ovat teemat, jotka liittyvät erityisesti 1970-luvun alun murrosaikaan. Kummisetä-elokuvia analysoidaan ensinnäkin amerikkalaisen elokuvakulttuurin tuotteina, jolloin perehdytään amerikkalaisen elokuvateollisuuden muutoksiin 1970-luvun vaihteessa. Toiseksi Kummisetä-elokuvia katsotaan rikoselokuvan perinteen kuvastajana ja gangsterimytologian välittäjänä. Lisäksi pohditaan, miten Kummisetä-elokuvat kuvasivat historiallista ajankuvaa, perhettä, yhteiskunnallisia arvoja ja etnisyyttä, erityisesti amerikanitalialaisuutta. Näin on vastausta etsitty siihen olennaiseen kysymykseen, millainen maailma arvoineen ja näkemyksineen välittyy Kummisetä-elokuvista.

Kummisetä-elokuvia voi pitää Hollywoodin studiojärjestelmän tuotteina, joissa oli käytetty hyväksi kerääntynyttä tietoa ja perinnettä rikoselokuvan saralla. Kummisetä-elokuvissa voi nähdä kritiikkiä amerikkalaista yhteiskuntaa kohtaan, mikä johtuu 1970-luvun yleisesti pessimistisestä, epäluuloisesta ja pettyneestä ilmapiiristä. Vietnamin, Watergaten ja yleisen vieraantumisen aiheuttamaan ahdistukseen nämä elokuvat vastasivat esittämällä nostalgisoidun kuvan perheestä ja vaikkakin rikollisesta mutta sinällään toimivasta alakulttuurista, joka oli samalla yhden etnisen ryhmän kuvausta. 1970-luvun alussa nousi myös etninen itsetunto, joka amerikanitalialaisten keskuudessa ilmeni esimerkiksi vastareaktiona Kummisetä-elokuvien esittämää rikollisuuden ja etnisyyden yhteyttä kohtaan. Kummisetä-elokuvat loivat tunteen yhteisöllisyydestä yhä yksilöityvämmässä ajassa. Tarkoituksena on ollut näin tuoda esiin kahden elokuvan tavat olla amerikkalaisen kulttuurin ilmentäjiä ja mielikuvien kehittäjiä.
 
 

Asiasanat: Yhdysvallat, 1970-luku, rikoselokuva, mafia, etnisyys,

amerikanitalialaisuus.