TURUN YLIOPISTO
Historian laitos
REINI,HANNELE: Yhdysvaltojen ja Italian suhteet vuosina 1914 1920.

Laudatur tutkielma, 136 sivua.
Yleinen historia
Maaliskuu 1988
 

Tutkielmassani tarkastelen Yhdysvaltojen ja Italian ulkopoliittisia päämääriä ja niiden ilmenemistä. Peruskysymyksenä on Yhdysvaltojen ja Italian ulkopoliittisten päämäärien vaikutus maiden keskinäisiin suhteisiin, jotka lähtevät lähes nollapisteestä ensimmäisen maailmansodan alkaessa ja päätyvät täydelliseen yhteentörmäykseen varsinkin Adrian kysymystä ratkottaessa Pariisin rauhankonferensissa. Tutkimusongelmiini kuuluvat myös Yhdysvaltojen ja Italian politiikassa vaikuttaneiden henkilöiden, Ranskan ja Iso Britannian välillinen vaikutus tutkiemieni maiden suhteisiin.

Tutkimastani ajanjaksosta on paljon tutkimusmateriaalia, mutta varsinaisesta tutkimusaiheestani tutkimuskirjallisuus on niukkaa keskittyen lähinnä Pariisin rauhankonferenssin aikaisiin suhteisiin. Runsas lähdemateriaali tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden paikata tutkimuskirjallisuuden aukkoja. Käyttämäni tutkimuskirjallisuus on pääasiassa amerikkalaista, mutta italialaista näkökulmaa yritän saada esille lähteitten ja aikalaiskirjallisuuden avulla.

Tutkimani aihe kuvastelee uuden ja vanhan kansainvälisen järjestyksen vastakkainasettelua, Amerikan ja Euroopan valtakamppailua. Italia sijoittuu itsekkääseen vanhan Euroopan voimien tasapainoa mittaavan diplomatian maailmaan, jonka tunnustetuksi ja arvostetuksi tekijäksi Italia pyrkii. Italian suurvaltapyrkimykset tunnustetaan Lontoon sopimuksessa. Italian päämääriin lyö kiilan Yhdysvaltojen presidentti Wilson uuden kansainvälisen järjestyksen vaatimuksillaan. Wilson pyrkii leimaamaan Yhdysvaltojen päämäärät epäitsekkäiksi ja moraalisesti oikeiksi, mutta presidentin pyrkimysten taustalta paljastuu tehdä Yhdysvalloista maailman poliittinen ja taloudellinen johtaja. Wilson epäonnistuu saamaan amerikkalaiset isolationismista irrottautumisen taakse ja Euroopan valtiot uuden kansainvälisen järjestyksen kannattajiksi. Ensimmäinen maailmansota ei tuo mukanaan uuden järjestyksen ihmettä, mutta se tuo uuden tekijän pysyvästi kansainväliseen järjestelmään Yhdysvallat.

Italian ja Yhdysvaltojen henkien taistelu käydään Adrian kysymyksen yhteydessä: Italian puhtaasti kansallisen edun siivittämät pyrkimykset törmäävät yhteen Wilsonin Balkanilla ajaman kansojen itsemääräämisoikeuden kanssa. Adrian kysymys, jossa yritetään löytää Italiaa ja Yhdysvaltoja tyydyttävä Italian ja Jugoslavian välinen raja, laajenee Italian ja Yhdysvaltojen ristiriidasta Euroopan ja Amerikan arvovaltakamppailuksi. Adrian kysymyksen ongelmallisuuteen vaikuttaa Ranskan ja Iso Britannian välttelevä kanta, joka muuttuu Italiaa tukevaksi vasta Wilsonin syrjäymisen häämöttäessä. Adrian kysymyksen sekaannukset ja viivytykset vaikuttavat myös omalta osaltaan Italian sisäpoliittiseen kehitykseen, joka päätyy fasismiin.