TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos / Humanistinen tiedekunta

RAUHALA, PASI: ”Like a brainwashing victim in The Manchurian CandidateHeaven’s Gate The New York Times ja Time –lehtien uutisoinnissa vuonna 1997

Pro gradu -tutkielma, 78 s., 2 liites.
Yleinen historia
Heinäkuu 2009
 


 

Tutkin Pro gradu -työssäni sitä, miten Heaven’s Gate eli Taivaan Portti liikkeestä kirjoitetaan sen tekemän joukkoitsemurhan jälkeen. Tarkastelen kahta laajalevikkistä julkaisua: The New York Times sanomalehteä sekä Time aikakauslehteä. Keskityn tarkastelemaan lehtien keinoja kuvata liikkeen johtohahmoja Marshall Herff Applewhitea ja Bonnie Lu Trusdale Nettlesiä sekä heidän seuraajiaan ja näiden erikoisilta vaikuttavia elintapoja. Lisäksi tutkin mitä asioita lehdet nostavat Taivaan Portista esille ja millaisia uhkia liikkeen nähdään edustavan. Tarkastelen työssäni myös sitä, kuinka objektiivisesti lehdet pystyvät Taivaan Portin toiminnasta kirjoittamaan.

 

Tutkimukseni lähdeaineiston muodostavat vuoden 1997 maalis-huhtikuun The New York Times ja Time –lehdet. Huhtikuun jälkeen ei liikkeestä enää kyseisissä lehdissä kirjoiteta. The New York Times on laajalevikkinen sanomalehti ja hyvä yleisen mielipiteen ilmaisija. Time on tutkimusaineistona, jotta saan mukaan myös pidempiä ja mahdollisesti analyyttisempiä juttuja kirjoittavan aikakauslehden näkökulmaa.

 

Tutkimuksestani ilmenee lehtien uutisoivan Taivaan Portista yllättävän samankaltaisesti. Applewhite kuvataan karismaattisena johtohahmona, jota pidetään syyllisenä tapahtumiin samalla kun Nettlesin osuus jätetään hyvin vähälle huomiolle. Seuraajia lehdet pitävät lähinnä aivopestyjä uhreja, joilta on riistetty kyky ajatella rationaalisesti. Liikkeen elintavat kuvataan outoina ja niiden nähdään olevan vain keino jäsenten aivopesuun.

 

Lehdet pitävät yllä vallitsevia yhteiskunnallisia arvoja tuomitsemalla Taivaan Portin opin epätoivoisena kyhäelmänä ja vertaamalla sitä kristinuskon oppeihin. Taivaan Portin uskomukset nähdään sekä valheellisina että viihteellisinä. Sen leviämismahdollisuuksista kirjoitetaan huolestuneeseen sävyyn ja erityishuomiota saa uusi nouseva media – internet. Internetin kautta liikkeen pelätään leviävän entistä laajemmalle ja nopeammin. Etenkin internetin kontrolloimattomuus nähdään ongelmaa syventävänä tekijänä.

 

 

 

Asiasanat: Taivaan Portti, Heaven’s Gate, Applewhite, kultti, lahko, uudet uskonnolliset liikkeet, itsemurhakultti, joukkoitsemurha, The New York Times, Time