TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

RAJALA, TIIA: Guns 'R Us. The American Rifleman Magazine as a Forum for
Membership Recruitment during the 1990's

Pro-gradu tutkielma, 137 s., 5 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 2001


National Rifle Association of America (NRA) on poliittinen sekä kulttuurinen etujärjestö, joka on perustettu  vuonna 1871 edistämään Yhdysvaltain perustuslain takaamaa aseenkanto oikeutta. 1990-luvulla sekä kansallinen että kansainvälinen media välittää tietoja yhä useammista ampumavälikohtauksista sekä niiden varjossa ehdotetuista aseidenkäyttöoikeutta rajoittavista lakialoitteista. NRA omistautuu näiden aloitteiden vastustamiseen sekä yleisen aseita suosivan ilmapiirinluomiseen Yhdysvalloissa sekä kansallisen että järjestön oman mediankautta. Järjestö julkaisee kolmea jäsenille tarkoitettua kuukausittaista jäsenlehteä, joista American Rifleman lehti on valittu tämän tutkimuksenkohteeksi. NRA:ta koskevaa tutkimuskirjallisuutta on kirjoitus hetkellä hyvin vähän saatavana.

Jäsenlehtien tarkoitus ei ole pelkästään toimia jäsenistöä informoivanakanavana vaan lehtiä käytetään myös uusien ja jopa vanhojen jäsentenrekrytoinnissa. Lehden kautta tapahtuva rekrytointi on tärkeää, silläsuuri osa NRA:n jäsenistä päättää omasta jäsenyydestään vuosittain. Jäsenmäärä on jatkuvasti altis muutoksille, joita erilaistenmainosten ja ideologisten artikkelien ja kolumnien välityksellä pyritään nostamaan. Järjestön toiminta 1990-luvulla voidaan jakaa kolmeen jaksoon. 1990-1993 NRA järjestäytyi uudelleen kehittäen jäsenille suunnattuja ohjelmia ja etuuksia. Rekrytoinnin painopiste oli American Riflemanissa säännöllisesti julkaistavissa järjestöä esittelevissä mainoksissa sekä yksittäisten jäsenten aktivismissa. 1994-1996 NRA:n sanoman sisältö radikalisoituu minkä seurauksena järjestö menettää huomattavan osan jäsenistään. American Rifleman lehden osuusrekrytoinnissa vähenee sisäisten ja ulkoisten paineidenalaisena. 1997-1999 NRA:n jäsenluvut lähtevät uuteen nousuun uudenjohtajiston ja uudistetun sanoman ansiosta. Perusarvot ja traditiot nostetaan keskeiseksi sisällöksi eritoten rekrytoinnissa.

American Rifleman lehden tarjoama rekrytointikuva painottuu asiasisältöihin. Erityisryhmä rekrytoinnissa on koko 1990-luvun ajannaiset, joille räätälöidään omia artikkeleja sekä mainoksia. Lehdenasemarekrytoinnissa on voimakkaimmillaan tarkastelujakson alussa. Muut mediat alkavat kuitenkin syrjäyttää järjestönsisäistä lehteä, sillä jäsenmääränkasvattaminen ainoastaan jo olemassa olevaan jäsenistöön pohjautuen muodostui riittämättömäksi.

Asiasanat: Yhdysvallat - historia, Yhdysvallat - etujärjestöt, järjestölehdet