TURUN YLIOPISTO
Historian laitos / Humanistinen tiedekunta

PUNKKI, MIKKO:    British Union of Fascists -liikkeen ihmiskäsitys

Pro gradu -tutkielma, 161 s.
Yleinen historia
Tammikuu 2001


Opinnäytteen aiheena on maailmansotien välisen ajan Ison-Britannian merkittävimmän fasistisen liikkeen, British Union of Fascists -järjestön (BUF) ihmiskäsitys. Tutkielmassa tarkastelun keskipisteenä on liikkeen käsitys ihanteellisesta ihmisestä sekä järjestön tapa nähdä erilaiset ihmisryhmät. Opinnäytteessä käsitellään myös sukupuolikysymystä BUF:n aatemaailmassa sekä sitä minkälaisia erilaisten ihmisryhmien elinolot olisivat liikkeen vision mukaisessa  fasistisessa Isossa-Britanniassa. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esille niitä ideologisia vaikutteita, jotka heijastuivat järjestön ihmiskuvassa. BUF:n ihmiskäsitys asetetaan laajempaan kontekstiin vertailemalla sitä italialaisen fasismin ja kansallissosialismin ihmiskuviin sekä 1930-luvulla brittiläisessä
yhteiskunnassa vallinneisiin arvoihin. Liikkeen ihmiskäsitystä lähestytään myös järjestön yksinvaltaisen johtajan Sir Oswald Mosleyn (1896-1980) persoonan kautta.

BUF:ia on tutkittu kohtalaisen paljon, mutta liikkeen ihmiskuvaan keskittyvää tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Aihepiiriin painottuva tutkimus rajoittuu yhteen teokseen, jossa tarkastellaan Mosleyn
järjestön näkemystä sukupuolikysymyksestä. Opinnäytteen tärkeimmän lähdemateriaalin muodostivat BUF:n julkaisemat teokset ja pamfletit sekä liikkeen "Blackshirt"-sanomalehti. Keskeinen osa alkuperäisaineistoa oli Mosleyn 1930-luvun kirjallinen tuotanto ja omaelämäkerta. Useat fasismin
ideologiaa tarkastelevat ja sivuavat tutkimukset tarjosivat tietoa Italian fasismin ja natsismin ihmiskäsityksistä.

BUF:n ihmiskuva oli fasismin aatemaailman mukaisesti dualistinen. Liikkeen ihanneihminen oli fyysisesti ja moraalisesti yli-inhimillinen fasisti, hyvyyden ja oikeuden ruumiillistuma, joka eli
ainoastaan aatteellensa. Ideaalifasistien vastakohtina järjestö kuvasi vihollisinaan näkemänsä ihmisryhmät. Erityisesti juutalaiset, kommunistit ja Ison-Britannian valtaapitävät poliitikot olivat Mosleyn liikkeen pilkkakirveen iskujen kohteina. Roduista BUF ihannoi useimpia valkoisia kansoja, erityisesti järjestö idealisoi luonnollisesti brittejä sekä fasistisia ja kansallissosialistisia italialaisia ja saksalaisia. BUF:n rotuajattelua dominoi antisemitismi, mutta liike kritisoi myös useimpia värillisiä kansoja. Sukupuolten välisten suhteiden järjestö toivoi noudattavan perinteistä roolijakoa BUF:lle ideaaleja olivat perheensä elättävä miehinen mies ja lasten kasvatukselle omistautunut kotiäiti. Silmiinpistävää liikkeen ihmiskäsityksessä oli dualismin ohella ristiriitaisuus, mikä johtui fasismin ideologian ristiriitaisuuksien ohella siitä, että BUF:n johtohahmot kuvasivat ihannefasistia eri tavoin. Mosleyn järjestön julkaisuissa fasistit kuvattiin toisaalta irrationaalisina idealisteina ja intuitiivisina seikkailijoina, jotka noudattivat kristillisiä hyveitä. Toisaalta ihanteelliset fasistit olivat liikkeen ihmiskuvassa rationaalisia realisteja, jotka saattoivat kieltää vallitsevat moraalikoodit ja toimia kylmän laskelmoivasti.
 

Asiasanat
antisemitismi; British Union of Fascists; fasismi; ihmiskäsitys; kansallissosialismi; Mosley, Oswald.