TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

PUISTO, JAAKKO: INTIAANIEN VAATIMUSKOMISSION PERUSTAMINEN Sulauttamisen teema Yhdysvaltain intiaanipolitiikassa
1930 ja 1940-luvuilla

Syventävien opintojen tutkielma yleisessä historiassa
109 s. + 6 liites.
Maaliskuu 1991
 

Tutkielman tarkastelukohde on Yhdysvaltain 1930 ja 1940lukujen intiaanipolitiikka, jota tarkastelen intiaanien sulauttamisen periaatteen näkökulmasta. Tämän periaatteen ilmentymänä olen tutkinut intiaanien vaatimuskomissiota, joka perustettiin 13.8.1946. Kuitenkin jo 1930 luvulla osana "intiaanien New Deal" ohjelmaa intiaanien vaatimuskomissiota ehdotettiin perustettavaksi. Tutkielman pääongelma on pohtia miksi vaatimuskomissio perustettiin vasta 1940luvulla. Oliko toinen maailmansota muutoksen aiheuttajana Yhdysvaltain intiaanipolitiikassa?

Lähdemateriaalin olen valinnut siten, että se nimen omaan korostaisi intiaanien vaatimuskomissiota työni kysymyksenasettelussa. Alkuperäismateriaalina käytän pääosin Yhdysvaltain kongressin pöytäkirjoja olennaisilta osin. Lisänä on erilaisia raportteja ja dokumentteja. Aikalaislähteissä erityisesti intiaanien vaatimuskomission tärkeimmän taustahenkilön ja New Dealin aikaisen intiaanipolitiikan tärkeimmän tekijän John Collierin muistelmat ja lehtikirjoitukset ovat keskeistä materiaalia. Tutkimusmateriaalissa on vaatimuskomissiota käsittelevien artikkelien osuus merkittävä. Tutkimuskirjallisuus on suhtautunut intiaanien vaatimuskomissioon pääosin kriittisesti 1970-luvulta lähtien; olen pyrkinyt tuomaan historiografisesti esiin sekä myönteisiä että kielteisiä äänenpainoja.

"Intiaanien New Dealin" pyrkimys virkistää intiaanien taloutta ja perinteisiä kulttuureja epäonnistui pääasiassa siksi, että uudelleenorganisoidut heimoyhteisöt järjestettiin angloamerikkalaisen mallin mukaan, mikä oli vierasta useimmille intiaaniheimoille. Intiaanien omien heimokulttuurien kannustaminen ei sulkenut pois perinteistä sulauttamisen päämäärää, vaan toimi pehmentäjänä helpottamassa intiaanien sopeutumista osaksi angloamerikkalaista yhteiskuntaa. Toisen maailmansodan aiheuttama henkinen murros johti yritykseen saattaa intiaanit lähemmäksi yhteiskunnan valtavirtaa. Tätä tavoitetta edesauttaisi intiaanien taloudellisen tilan kohentaminen, mihin pyrittiin perustamalla intiaanien vaatimuskomissio myöntämään intiaaniheimoille korvauksia valkoisen asutuksen etenemisen myötä menetetyistä maista.