TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

POUTIAINEN, TUOMO: Fondation et fonctionnement de L´Union Coloniale francaise (1893-1904)

Pro gradu -tutkielma, 168 s. 8 liites.
Yleinen historia
Toukokuu 1993


L´Union Coloniale francaise (UCF) oli 1893 Ranskan siirtomaakaupan etuja ajamaan perustettu järjestö jonka lähtökohtana oli yhdistää siirtomaakauppaa harjoittavien keskisuurten yritysten voimavarat, ja jonka päämääränä oli edistää siirtomaakaupan edellytyksiä.

UCF:n jäsenistö koostui siirtomaiden hankkimiseen myötämielisesti suhtautuvista kauppiaista, virkamiehistöstä sekä akateemikoista. UCF oli läheisessä yhteistyössä useiden Ranskan siirtomaalaajennusta ajavien järjestöjen kanssa, ja toimi osana ns. parti colonial yhteenliittymää joka pyrki vaikuttamaan laajemmin ranskan harjoittamaan siirtomaapolitiikkaan.

UCF pyrki edesauttamaan jäsenistön harjoittamaa liiketoimintaa aktiivisella yhteydenpidolla eri ministeriöihin sekä lukuisien siirtomaiden hallintoon. Järjestö harjoitti myös laajaa tiedotus ja konferenssitoimintaa jonka tarkoituksena oli yleisen siirtomaatietämyksen lisääminen, sekä poleeminen kannanotto siirtomaiden hallintoon ja niiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Näiden yleisten päämäärien ohella UCF pyrki toimimaan aktiivisena käytännön tietämyksen levittäjänä. Tällöin kyseeseen tuli kaupallisten toimintojen ohella erityisesti siirtolaisuuden edistäminen maatalouden harjoittamiselle suotuisissa siirtomaissa. UCF:n harjoittama siirtolaispolitiikka oli eräs sen siirtomaiden tuotannon nostamiseen ja hallintaan tähtäävä painopistealue.

UCF:n toimintaan kuului oleellisesti siirtomaiden taloudellisten voimavarojen arvioiminen niiden saattamiseksi kokonaisvaltaisempaan käyttöön. Järjestön johtajisto ajoi keskisuuren kaupan etuja monissa siirtomaakauppaan liittyvissä erityistapauksissa jolloin sen painoarvo ministeritasolla arvostettuna järjestönä edesauttoi kaupallisten ongelmien ratkaisuun.

UCF:n merkitys pro-kolonialistisena järjestönä oli siinä, että se kykeni yhdistämään ennen hajallaan olleet siirtomaakaupan intressit ja kehittyi ensimmäisen kymmenvuotiskautensa aikana laaja-alaiseksi siirtomaatietoutta levittäväksi organisaatioksi joka kykeni toimimaan maanlaajuisesti, ja jolla oli kiinteät suhteet eri siirtomaiden hallintoon.