TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/Humanistinen tiedekunta

POHJANOKSA, TONI: ”Seitsemänkymmentä miljoonaa perinteiden, legendojen ja mytologioiden orjaa” – Pacific Stars & Stripes -lehden japanilaiskuva miehitysvuosina 1945–1948

Pro gradu -tutkielma, 128 s., 3 liites.
Yleinen historia
Tammikuu 2006
 

Pahoin toisessa maailmansodassa kärsinyt Japani antautui elokuun puolivälissä 1945 ja maan ylin toimivalta siirtyi vieraille miehitysjoukoille. Miehittäjät toivat mukanaan sotajoukkojensa lehden Stars & Stripesin. Miehityssotilaille Stars & Stripes muodostui tärkeäksi uutiskanavaksi vieraassa ympäristössä.

Opinnäytetyössä selvitetään historiallisen kuvatutkimuksen avulla, millaiseksi muodostui Pacific Stars & Stripes -lehden japanilaiskuva miehityksen alkuvuosina 1945–1948. Miten toimittajat, jotka sotilaina olivat olleet osallisina sotatoimiin, kuvasivat aiempia vihollisia? Vaikuttivatko lehden artikkeleiden sisältöön mie¬hittäjien Potsdamissa esittämät Japanin antautumisehdot ja miehitykselle määritetyt tavoitteet? Muuttuiko lehden japanilaiskuva liittoutuneiden välisten suhteiden muutoksen rinnalla?

Lähdeaineistona käytetään vuosina 1945–1948 ilmestyneitä Pacific Stars & Stripes -lehtiä. Lehden kohdeyleisönä olivat pääasiallisesti miehityssotilaat, joille Yhdysvaltain Tyynenmeren pääesikunnan tiedotus- ja opetusosasto julkaisi lehteä ilmaiseksi. Pääkirjoitusten puuttumisen vuoksi sekä Pacific Stars & Stripesin artikkeleiden lukuisuuden tähden on kirjoituksia jouduttu tutkimukseen valikoimaan.

Miehittäjien kirjoittamien japanilaiskuvauksien lukumäärä väheni, kun Japani ja japanilaisten tavat ja kulttuuri tulivat toimittajille tutuiksi. Sotavuosien kuva japanilaisista feodaalisten ideaalien ohjaamina julmureina hävisi ja tilalle tulivat artikkelit, joissa kerrottiin uudistuksiin innokkaasti suhtautuvista kansalaisista. Tutkimuksesta käy ilmi, että Potsdamissa tehty jaottelu sotasyyllisiin ja sodanuhreihin vaikutti myös lehden kirjoituksiin. Miehityshallinnon asettamat tavoitteet muovasivat lehden japanilaiskuvaa ja lehti uutisoi demokraattisten uudistusten etenemisestä hyvin tarkasti. Vaikka miehittäjien uudistuspolitiikka määritti lehden japanilaiskuvan rajat, kirjoittivat lehden toimittajat esimerkiksi japanilaisista politiikoista oman käsityksensä mukaan. Toisaalta atomipommien tekemien tuhojen uutisoimisen puuttuminen kertoo, ettei toimittajilla ollut joko mahdollisuutta saada tietoa kaikista tärkeistä asioista tai sitten vaikeneminen vaikeista asioista tapahtui vapaa-ehtoisesti.

Asiasanat: Japani, miehitys, Yhdysvallat, mielikuva, Japani - 1945 – 1948