TURUN YLIOPISTO

Historian laitos/humanistinen tiedekunta

PITKÄRANTA, TUULI: Venäjän Keski-Aasian politiikan muodostuminen 1992-1994 Moscow Newsin mukaan

Pro gradu-tutkielma, 83 s., 3 liites.
Yleinen historia
Elokuu 2004


Tässä pro gradu-työssä selvitän, miten englanninkielinen Moscow News -lehti käsitteli Venäjän Keski-Aasian politiikkaa. Tutkielmassani analysoin Venäjän ulkopolitiikan muotoutumista Keski-Aasiaa kohtaan vuosina 1992-1994. Lisäksi paneudun Moscow Newsin Venäjän Keski-Aasian turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeviin kirjoituksiin. Aion myös tutkia Moscow Newsin suhtautumista Venäjän ja Keski-Aasian taloussuhteisiin, eri toten öljykysymykseen.

Päälähteenäni on venäläinen lehti ”Moskovskii Novosti”, josta olen käyttänyt englanninkielistä versiota. Lehti on ilmestynyt useissa maissa ja se on pyrkinyt olemaan riippumaton Venäjän hallinnosta. Olen käynyt läpi lehden artikkelit vuosilta 1992-1994, koska mielestäni nämä vuodet kuvastivat parhaiten Venäjän Keski-Aasian politiikan murrosvuosia.

  Tutkielmassani käy ilmi, että Moscow News-lehdessä oltiin huolestuneita Venäjän ulkopolitiikan suunnasta vuosina 1992-1993. Lehden kirjoituksissa arvosteltiin Venäjän innokkuutta nojata länteen päin sekä Venäjän välinpitämätöntä asennetta entisiä Neuvostoliiton maita kohtaan. Moscow Newsissä vaadittiin näkyviä muutoksia Venäjän ulkopolitiikkaan, ja sen suurvalta-aseman säilyttämistä pidettiin hyvin tärkeänä.  Vaikka Venäjän ulkopolitiikkaa kritisoitiin lehdessä, ei Venäjän presidentti, Boris Jeltsin, saanut arvostelua osakseen.

Moscow News piti Venäjän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa liian kovana. Moscow Newsin mukaan Venäjä oli turhan innokas levittäytymään sotilaallisesti Keski-Aasiaan. Venäjän rauhanturvaamisoperaatioita entisiin Neuvostoliiton maihin pidettiin Moscow Newsissa liian kalliina operaatioina, ja Venäjän armeijan tarkoitusperiä kyseenalaistettiin. Erityishuomiota lehdessä sai Tadzhikistanin sisällissota, missä oli mukana venäläissotilaita.

Venäjän taloudellisten suhteiden kehittymistä IVY:n piirissä pidettiin epäonnistuneina. Sen sijaan kahdenkeskisten taloussopimusten nähtiin edistävän kaikkien intressejä. Moscow Newsissä arvosteltiin Keski-Aasian maita siitä, että ne yrittivät hyötyä taloudellisesti Venäjästä. Venäjä joutui olemaan liian usein maksumiehenä. Silti Keski-Aasian aluetta pidettiin erityisen tärkeänä sen öljyn takia. Lehdessä tuettiin selkeästi Venäjän hallituksen ajamaa talouspolitiikkaa, kuten esimerkiksi öljyputkien rakentamishankkeita.

Asiasanat: Keski-Aasia, talouspolitiikka, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka, Venäjä, yleinen historia