TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

PITKÄRANTA,TAPIO: Englannin Intian talouspolitiikan kehitys vuosina 1790-1870
 

Laudatur tutkielima.153s., 2 liites.
Yleinen historia
Huhtikuu 1981

Kuten tutkielman otsake ilmaisee, pyritään tässä tutkimuksessa seuraamaan Englannin Intian talouspolitiikan kehitystä vuosina 1790 1870. Painopiste on tuon talouspolitiikan perustelujen ja motiivien selvittelyssä Tähän selvitystyöhön tukeutuen haetaan valaisua tutkimuksen keskeisimpään ongelmaan, missä määrin Britannian poliittista, dominaatiota Intiassa pyrittiin keskeisinä vuosina hyväksikäyttämään omien materiaalisten etujen takaamiseksi. Lähtökohtana on siis taloudellisen imperialismin käsite.

Tutkielman ajallisena lähtökohtana on 1790-luku. Tuolloin kolme tärkeää edellytystä sille, että Englannin Intian talouspolitiikkaa voidaan tarkastella Englannin näkökulmasta olivat täyttyneet tai ainakin täyttymässä. Englannilla oli poliittinen ylivalta Intiassa. Emämaan hallitus oli ottanut poliittisen päävastuun Intian hallinnosta. Ja lopuksi, brittiläinen Intian siviilihallinto oli tärkeimmiltä osiltaan luotu. Takarajana on vuosi 1870, jolloin Englanti siirtyi uuden imperialismin vaiheeseen, ja jolloin sen taloudellinen ylivalta alkoi heiketä. Taloudellisten voimasuhteiden muutos heijastui sittemmin myös reuna alueille, missä Englanti sai huomata muidenkin suurvaltojen olevan kiinnostuneita siirtomaiden omistuksesta.

Tutkimuksen lähteinä on käytetty tutkimuskirjallisuutta, artikkeleita ja ennen muuta lähdejulkaisuja. Viimeksi mainituista on hyödynnetty pääasiassa kahta sarjaa: Hansardin sarjaa "The Parliamentary Debates" sekä Irlannin yliopiston toimittamaa sarjaa "British Parliamentary Papers".

Pääasiassa alkuperäislähteisiin tukeutuen tämä tutkimus osoittaa, että Englannin Intian talouspolitiikka vuosina 1790-1870 on selitettävissä taloudellisen imperialismin käsitteellä. Kansallinen taloudellinen etu siis määräsi tehtyjen ratkaisujen suunnan, eikä Intian oma taloudellinen etu painanut vaaassa sen ominaispainon edellyttämällä tavalla.