TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

PIRNES, KRIST1INA: BUILDING A COPPER SMELTER IN BRAZIL
Assessment of Environmental Aspects, Impacts, and Interaction Related to the Caraíba Metais Project 1976 – 1983 

Pro gradu -tutkielma, 119 s., 3 liites., 6 valokuvaa.
Yleinen Historia
Maaliskuu 1999

Caraíba Metais –projekti oli Brasilian hallituksen alulle panema teknologiakeskeinen kehityshanke, jonka tarkoituksena oli edistää kansallista kuparintuotantoteollisuutta ja hyödyntää Caraíba –kaivoksen kuparimalmia. Hankkeen päämääränä oli aloittaa kaivostoiminta ja kuparimalmin rikastus, sekä rakentaa metallurginen yksikkö kuparirikasteen jatkojalostusta varten. Caraíba –kaivosta ja myöhempiä kuparinjalostusyksiköitä omistamaan perustettiin vuonna 1969 Caraíba Metais S/A niminen yhtiö, jonka osake-enemmistö siirtyi vuonna 1974 Brasilian valtion omistukseen. Caraíba Metais –projekti toteutettiin usean brasilialaisen ja ulkomaisen yhtiön yhteistyössä ja toimesta.

Outokumpu Oy kehitti liekkisulatusmenetelmäksi kutsutun kuparinsulatusmenetelmän 1940-luvun lopulla. Kyseisen sulatusmenetelmän etuina pidetään sen alhaista lisäenergiantarvetta ja ympäristöystävällisyyttä. Outokumpu Oy oli myös mukana toteuttamassa Caraíba Metais –projektia, ensisijaisesti myymällä Caraíba Metais S/A:lle liekkisulatusmenetelmän käyttöön oikeuttavan lisenssin ja perussuunnitelman, toimimalla konsulttina metallurgisen yksikön suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, ja avustamalla Caraíba Metais S/A:n henkilökuntaa metallurgisen yksikön tuotannon käynnistämisessä.

Tutkielma käsittelee Caraíba Metais –projektia ympäristöhistoriallisesta näkökulmasta, eli etsii vastauksia kysymyksiin joilla selvitetään ihmisen ja ympäristön suhdetta teollisen kehitysprojektin puitteissa. Tutkielman tavoitteena on vastata kolmeen pääkysymykseen: Minkälaisia ympäristöllisiä näkökohtia ja tekijöitä liittyi Caraíba Metais –projektiin? Missä määrin projektin mahdolliset ympäristövaikutukset otettiin huomioon ja/tai niitä säänneltiin? Miten projekti vaikutti lähiympäristöön ja lähiympäristö puolestaan projektiin?

Valtaosa tutkielmassa käytetyistä alkuperäislähteistä on peräisin Outokumpu Oy:n arkistosta Espoosta. Alkuperäismateriaali koostuu pääasiassa erilaisista projektiraporteista, muistioista ja kokouspöytäkirjoista, sekä projektipäiväkirjoista. Tutkielmassa on myös käytetty valokuvia, joko lähteinä tai esimerkkeinä. Ajallisesti tutkielma keskittyy Caraíba Metais –projektin keskeisiin toteutusvuosiin 1976-83, painottaen, lähdesyistä, projektin metallurgista puolta, jossa Outokumpu Oy:llä oli keskeinen sija.

Caraíba Metais –projektilla voi katsoa olleen merkitystä ympäristölle kolmella tasolla: osana kehitysprojektia, teknologian kautta, ja maiseman muokkaajana. Projektin ympäristövaikutteita pyrittiin ennakoimaan ja pienentämään, tosin lähinnä ympäristölainsäädännön puitteissa. Ympäristö vaikutti Caraíba Metais –projektiin, mm. hankaloittamalla rakennustyötä ongelmallisilla ilmasto-olosuhteilla.

Asiasanat: Brasilia, ilmasto-olosuhteet, kehitysprojekti, kupari, liekkisulatus, maisema, teollisuus, teknologian siirto, teknologiaprojekti, ympäristö, ympäristöhistoria, ympäristölainsäädäntö, ympäristöpolitiikka, ympäristövaikutus.