TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

PILLI, ARJA: Kanadansuomalaisen lehdistön synty ja kehitysvaiheet ajanjaksona 1901-1939

Lisensiaatintyö. 359 s.+ 29 liites.
Yleinen historia.
Toukokuu 1979.


Tutkimuksen kohteina ovat olleet ne sanomalehdet, aikakauslehdet, vuodenaikajulkaisut ja tilapäisjulkaisut, joita suomalaiset siirtolaiset ovat julkaisseet Kanadassa aikana 1901-1939. Alkuajankohta on määräytynyt ensimmäisen kanadansuomalaisen lehden, Aikalehden, ilmestymisen perusteella; pääteajankohta on valittu lehdistön sisäisen kehityksen mukaan. Merkittävimpiä kanadansuomalaisia lehtiä ovat olleet Aika (1901-1904), Työkansa (1907-1915), Canadan uutiset (1915- ), Vapaus (1917- ) ja Vapaa Sana (1931- ).

Kanadansuomalaista lehdistöä käsitellään tutkimuksessa osana siirtolaisyhteisöä, erityisesti kanadansuomalaisen aatteellisen ilmapiirin näkökulmasta. Niin ollen huomiota kiinnitetään siihen, millaisten ideologioiden ja pyrkimysten välikappaleina lehdet ovat olleet. Tarkastelun kohteena ovat myös siirtolaislehdistön ilmestymisedellytykset, mm. kannattavuuskysymykset ja sananvapaus. Lisäksi on tarkoitusena ollut kvantitatiivisten menetelmien avulla selvittää, millaisia kanadansuomalaiset lehdet olivat sisältönsö rakenteen kannalta ja mitkä olivat niiden keskeisimpiä tiedonvälitystehtäviä.
Tutkielmassa on käytetty pääasiallisesti historiallis-kvantitatiivista menetelmää. Lehtiensisällön tutkimukseen on sovellettu kvantitatiivisia apukeinoja, palstamittausta ja kirjoitusfrekvenssien laskentaa. Lehtihistoriallisen tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat itse lehdet, tässä tapauksessa merkittävimpiä ovat olleet Canadan uutiset, Vapaus, Vapaa Sana ja Aika. Arkistomateriaali on toinen tärkeä lähderyhmä; tutkimuksessa on käytetty kanadansuomalaisten orgenisaatioiden ja myös yksityishenkilöiden asiakirjoja, joita sisältyykanadalaisiin arkistoihin sekä Turun yliopiston historian laitoksen siirtolaishistorian arkistoon. Lisäksi on käytetty Kanadan viranomaisten, mm. ensimmäisen maailmansodan aikaisen lehtisensuuriviraston, asiakirjakokoelmia. Tutkimuksen kannalta merkittäviä ovat olleet useat Kanadan historiaa koskevat ja suomalaisten Amerikan siirtolaisten vaiheita koskevat teokset, tutkimukset sekä historiikit. Näistä mainittakoon seuraavat:
Canadan Suomalainen Järjestö 25 vuotta: Kuvauksia ja muistelmia 25-vuotiselta toimintataipaleelta 1911-1936. Sudbury, Ont. 1936.

Halminen, Matti, Sointula. Kalevan kansan ja Kanadan suomalaisten historiaa. Mikkeli 1936.

Kolehmainen, John I., The Finns in America. A Bibliographical Guide to Their History. Hancock, Mich. 1947.

Vapaus 1917-1934. Sudbury 1934.

Tutkimuksen mukaan kanadansuomalainen lehdistö oli aatteellisesti kaksijakoinen, toisaalta sosialistinen, toisaalta ei-sosialistinen. Lehdistö heijasteli siirtolaisyhteisön poliittisia erimielisyyksiä ja osaltaan myös lietsoi niitä. Vasemmistolehdistön suhteellisen runsaslukuisuuden takeena on ollut voimakas sosialistinen järjestötoiminta. 1930-luvun kuluessa kaikki kanadansuomalaiset sanomalehdet kehittyivät entistä enemmän uutislehdiksi, ja niiden Kanadaa koskeva ainesto kasvoi Suomea koskevan aineiston vähetessä.