TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos

PIKKOLA, RISTO: Uuden Ruotsin historia Thomas Campanius Holmin, Israel Acreliuksen ja Pehr Kalmin kuvaamana

Tutkielma 221s.
Historia
Helmikuu 1988
 

Tutkimuksen pääkohteena on kolmen kirjailijan Delawaren ruotsalaisia koskevat teokset. T.Holmin v 1702 ilmestynyt kirja "Kort Beskrifning Om provinien Nya Sverige" on peräisin yksinvaltaisesti hallitusta Ruotsista. I.Acreliuksen teos "Beskrifning Om De Svenska Forsamlingars..." samoin kuin P. Kalmin matkakertomus "En Resa Till Norra America" sijoittuvat vapauden aikaan. Tarkastelussa esitetään kolme avainkysymystä. Mitä kirjailijat saivat esittää, mitä he halusivat sanoa ja millaiseksi he ymmärsivät tutkimuskohteensa. Ensimmäisen kysymyksen selvittäminen edellyttää tutustumista Ruotsin tuon ajan tiedepolitiikkaan; mitä viranomaiset sallivat tutkittavan ja julkaistava ja millä tavoin tutkijoita hillittiin tai kannustettiin, miten tutkijat saattoivat käyttää arkistoja ja miten sensuuri kohteli heidän teoksiaan. Tarkastelluista kirjoista T.C.Holmin teos on kiinteimmin sidoksissa valtion viranomaisten harjoittamaan kontrollointiin. Sen tehtävänä on osoittaa, miten Ruotsin valtion ja kirkon johto pyrkivät huolehtimaan valtakunnan entisten alamaisten ja intiaanien hengellisestä hyvinvoinnista. Acreliuksen kuvauksen pääkohteina ovat olleet Delawaren seudun ruotsalaiset seurakunnat, joiden elämää hän on tarkastellut papin näkökulmasta. Ruotsalaiset tavalliset siirtolaiset esiintyvät Acreliuksen kirjassa parhaimmillaan papiston kannalta tottelevaisena laumana ja pahimmillaan tyytymättöminä, saamattomina, keskenään riitaisina ja huonoille vaikutteille alttiina henkilöinä. Kalm on halunnut selvittää sitä miten siirtolaiset yleensä ja ruotsalaiset erityisesti sopeutuivat uuteen luonnon ja kulttuuriympäristöön. Tutkimuksensa yhteydessä hän on haastatteluillaan ja havainnoillaan luonut ja säilyttänyt tietoa, jota tutkimuksellaan ei muuten olisi käytössään. Tässä mielessä hän palvelee tietämystämme Uudesta Ruotsista enemmän kuin Acrelius, jonka arkistolähteisiin perustuvia tutkimuksia on myöhemmin merkittävästi täydennetty.