Turun Yliopisto
Humanistinen Tiedekunta / Yleinen Historia

TERHI PELTONEN - "The Times ja Britannian kansanäänestys ETY-jäsenyydestä vuonna 1975"

Pro gradu -tutkielma, 94 s., 3 liitesivua.
Toukokuu 2006
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten The Times -sanomalehti kuvasi Britanniassa vuonna 1975 järjestettyyn kansanäänestykseen johtaneita tapahtumia ja itse kansanäänestyskampanjaa. Pyrin selvittämään, millaisen kuvan lehti antoi aikansa tapahtumatodellisuudesta Ajallisesti rajaan tutkimukseni alkamaan vuoden 1974 parlamenttivaaleista, joissa ETY-jäsenyysehtojen uudelleenneuvottelua vaatinut työväenpuolue palasi hallitukseen. Tutkimukseni päättyy kesäkuun 6. päivä järjestettyyn kansanäänestykseen ja sen välittömien seurausten tarkasteluun.

Alkuperäislähteenä tutkimuksessa on The Times -sanomalehti elektronisessa muodossa. The Times on pitkän historiansa aikana saavuttanut aseman yhtenä maailman laatusanomalehdistä. 1970-luvulla The Timesin taloudellinen tilanne oli heikentynyt, mutta sen asema Britanniassa oli edelleen vahva ja se edusti poliittisen eliitin asenteita ja arvoja. Työssä verrataan The Timesin antamaa kuvaa tutkimuskirjallisuuteen, kuten BUTLERin ja KITZINGERin vuonna 1976 ilmestyneeseen teokseen '1975 Referendum', joka loi pohjan aihetta myöhemmin käsitelleelle tutkimukselle. Työssä käytetään pääasiassa historialliskvalitatiivisia menetelmiä, mutta lisäksi kvantitaviivisia metodeja aineiston laajuuden esittämiseksi.

The Times uutisoi ETY-kysymystä monipuolisesti uutisoinnin määrän lisääntyessä huomattavasti tarkastelemani ajanjakson loppua kohden, jolloin kansanäänestyskampanja oli huipussaan. ETY-jäsenyyden jatkamista kannattaneen The Timesin uutisoinnissa oli nähtävissä selkeä painotus ETY-jäsenyyden kannattajien kampanjan hyväksi. Toisaalta uutisointia leimasi myös puoluepoliittinen ulottuvuus, ja erityisesti työväenpuolueen sisäiset ristiriidat ohjasivat usein The Timesin kirjoittelua. Merkittävä tekijä uutisoinnissa oli myös sen henkilöityminen kampanjan molempien puolien keskeisiin hahmoihin.

Asiasanat: Britannia, ETY, kansanäänestys, lehdistötutkimus, The Times