TURUN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

PEKKARINEN, PAULIINA: Luonnonfilosofiaa humanisteille. Oppineen muuttuvat roolit 1400-luvun lopun Italiassa Angelo Polizianon mukaan

Sivulaudaturtutkielma, 97s., 3 liites.
Yleinen historia
Lokakuu 1998


Angelo Poliziano (1454-1494) oli aikansa merkittävimpiä humanisteja. Hän oli firenzeläinen oppinut, jonka kiinnostuksen kohteisiin kuuluivat niin historia ja runousoppi kuin kasvi- ja lääketiedekin. Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan Polizianon suhtautumista luonnonfilosofiaan. 1400-luvun lopun Italiassa paineita luonnonfilosofiakäsitysten uudelleenarvioimiselle oli useita: humanistinen tekstikritiikki, kirjapainotaito, kreikkalaisen kulttuurin välittyminen Italiaan ja sitä seurannut luonnonfilosofian elpyminen.

Polizianon suhtautumista luonnonfilosofiaan tarkastellaan oppineen ihanteen näkökulmasta. Tutkielmassa kysytäänkin, miten Poliziano perusteli luonnonfilosofian tarpeellisuutta oppineelle. Tutkielma etenee aihepiireittäin siten, että aluksi tarkastellaan miten oppinut tulee kasvattaa tiedon hankkimiseen ja mitkä ovat erityisesti luonnonfilosofian opiskelun edellytykset Polizianon mukaan. Sitten tarkastellaan luonnonfilosofian merkitystä oppineen elämäntavan kannalta, ja lopuksi pohditaan, miten Poliziano motivoi luonnonfilosofin roolin.

Lähteinä on käytetty Polizianon latinankielisiä Aristoteles-esipuheita, jotka perustuvat hänen luentoihinsa Firenzen yliopistolla vuosina 1490-1494. Esipuheita ei ole käännetty muille kielille Lamiaa lukuunottamatta. Tutkielmassa on hyödynnetty lisäsi Polizianon kirjeenvaihtoa ja hänen filologista tutkiemaansa Miscellaneaa.

Polizianon käsitys filosofiasta määrittyi entistä enemmän käytännön kautta. Tieteenharjoittamisen painopisteen laajentuessa perinteisen yliopistolaitoksen ulkopuolelle, siis ruhtinashoveihin, tarvittiin uudenlaista tietoa, ja oppineen toimenkuva laajeni. 1400-luvun lopulla käsitys luonnonfilosofiasta yliopistolaitoksen piirissä harjoitettuna rationaalisena päättelynä sai rinnalleen uusia tulkintoja. Polizianon käsityksessä uutta oli erityisesti mekaanisten ja kätten taitojen arvostuksen nousu: hän luki ne Polizianon luonnonfilosofissa yhdistyivätkin antiikin teksteihin perustuva rationaalinen päättely ja käytännönläheisempi, arjen ongelmiin ratkaisuja tarjoava tiedon tuottaminen.

Asiasanat: tieteenhistoria, renessanssi, luonnonfilosofia, Poliziano.