TURUN YLIOPISTO
Historian laitos

PAUKKU, MARKKU: FACTORY GIRLS PRAYER – 1830-luvun radikaali- FACTORY SIRLS PRAYER 1830 luvun radikaalilehdistö ja työläislasten ja naisten asema Englannin teollisessa vallankumouksessa

Pro gradu tutkielma, 160 s.
Yleinen historia
Toukokuu 1992
 

Tutkielmani aiheena on kuinka englantilaisten työläislasten ja naisten asema muuttui Englannin teollisessa vallankumouksessa, sekä miten tuon ajan radikaalilahdet suhtautuivat heihin. Englannin teollinen vallankumous on pitkä ajanjakso 1700 luvun lopulta 1800 luvun alkuvuosikymmenille asti, eikä teollistuminen ulottunut kaikille aloille yht’aikaa, vaan käsityöläisyys jatkui pitkälle 1800 luvulle ja jopa 1900 luvulle asti. Tutkielmassani olen keskittynyt 1830 luvulle, alkuperäisaineistona olen käyttänyt kahta radikaalilehtien ns. toiseen aaltoon kuulunutta viikoittain ilmestynyttä radikaalilehteä.

Lehdet ovat Leedsissä vuosina 1832 1833 ilmestynyt British Labourers Protector and Factory Child1s Friend, sekä Lontoossa vuosina 1831 1835 ilmestynyt Poor Man’s Guardian. Niiden ohella olen käyttänyt erityisesti dokumenttikokoelmia Class and Conflict in Nineteenth Century England 1815-1850, jossa on katsauksia radikaaliliikkeen historiaan ja sitaatteja sen ajan radikaalilehdistä, sekä British Working Class Movements, jossa on historiallisten katsausten ohella alkuperäisdokumentteja.

Pitkin 1700 lukua tehtiin joukko tuotantoon liittyviä keksintöjä. Varsinainen teollinen vallankumous käynnistyi kun höyrykone yhdistettiin työkoneisiin jolloin tuotannon volyymi kasvoi ennen näkemättömiin mittoihin, edelläkävijänä oli tekstiiliteollisuus. Sana vallankumous on erittäin osuva, teollistuminen merkitsi mullistusta koko yhteiskunnassa. Vanha säätyjärjestelmä rapautui vähitellen muuttuen kapitalistiseksi luokkayhteis-kunnaksi. Myös työväenluokan lapsille ja naisille teollistuminen merkitsi radikaalia muutosta. Entisestä turvallisesta ja tutusta kotityöstä he joutuivat tehtaisiin raatamaan koneiden ääreen. Toisaalta naisten itsenäisyys kasvoi heidän saadessaan työtilaisuuksia ja omaa rahaa. Vanha patriarkaalinen järjestelmä rapautui samalla kun säätyjärjestelmäkin.

Radikaalien politiikassa lasten ja varsinkin naisten asemalla tuntuu olleen toissijainen sija yleisen luokkataistelun rinnalla. Lastan orjuuttamista vastaan toki taisteltiin kiihkeästi, mutta suhtautuminen naiseen oli melko kaksijakoinen; toisaalta tietyt radikaalit vaativat naiselle tasavertaista asemaa miehen rinnalla työelämässä ja politiikassa, mm. äänioikeutta myös naisille. Toisaalta toiset radikaalit vaativat naista jäämään kotiin eikä heidän äänioikeudestaan ollut puhettakaan. 1830-luvulla ei ollut olemassa naisasialiikettä. vain jotkut yksittäiset naiset olivat korottaneet äänensä. Vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen naiset nousivat itse vaatimaan poliittisia oikeuksiaan.