Partanen, Reeta

TURUN YLIOPISTO
Historian laitos, humanistinen tiedekunta

PARTANEN, REETA: In The Edge Of The Abyss. Suharton uuden järjestyksen päättyminen ja sitä edeltäneen Indonesian valtiollisen kriisin käsittely Yhdysvaltalaisessa Newsweek–lehdessä vuosina 1997-1998

Pro gradu –tutkielma, 113 s.
Yleinen historia
Toukokuu 2008


Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen Yhdysvaltalaisen Newsweek –lehden Indonesiaa koskevaa uutisointia vuoden 1997 syksystä vuoden 1998 alkusyksyyn. Vuoden 1997 syksyllä Aasian talouskriisin nimellä tunnettu taloudellinen laskusuhdanne katkaisi Indonesian yli 30 vuotta jatkuneen talouskasvun ja muutti taloudellisen kehityksen suuntaa voimakkaasti laskujohteiseksi, mikä taas nopeasti aiheutti ongelmia myös maan poliittiselle vakaudelle. Jo vuoden 1997 syksyllä myös Yhdysvallat ryhtyi sekä valtiollisesti että IMF:n kautta puuttumaan Indonesian tilanteeseen.

Newsweek-viikkolehti uutisoi tarkastelemani ajanjakson aikana kattavasti Indonesian tapahtumista. Tutkimukseni lähtökohtana toimii olettamus siitä, että Yhdysvaltojen ja muiden länsimaisten tahojen tuon aikainen Indonesia-politiikka sekä maiden yleinen asenneilmapiiri heijastuu vääjäämättä jollakin tapaa lehden luomaan Indonesia-kuvaan. Tarkastelemalla Newsweekin Indonesian tapahtumia käsittelevää kirjoittelua rinnakkain Yhdysvalloista annettujen julkilausumien kanssa, pyrinkin löytämään syitä siihen, miksi Newsweek-lehden Indonesiaa koskeva uutisointi vuosina 1997-1998 muotoutui sellaiseksi kuin se lukijalle näyttäytyy. Tutkimukseni on siis niin sanottu kuvatutkimus, jossa tarkastelen alkuperäislähdettäni kriittisesti ja pyrin tarkastelemaan sen raportointia yhteydessä sen alkuperään sekä ajankohtaan. Olen myös kiinnostunut lehden uutisoinnissaan välittämistä arvoasetelmista. Tarkastelen esimerkiksi sitä, onko Newsweekin uutisoinnista mahdollisesti havaittavissa yleisesti Yhdysvaltalaisessa ja länsimaisessa poliittisessa retoriikassa esitettyjä näkemyksiä kehitysmaiden, tässä tapauksessa siis Indonesian, erilaisuudesta ja eriarvoisuudesta suhteessa länsimaihin.

Tarkastelussani käy ilmi, että Indonesian valtiollisesta kriisistä ja sen syistä uutisoidessaan Newsweek paikoitellen sortuu uutisointiin, josta ovat selkeästi huomattavissa län­simaiset stereotyyppiset käsitykset kolmannen maailman maiden kehittymättömyydestä. Erityisesti taloudellisten teemojen käsittelyn yhteydessä Newsweek luo Indonesiasta kuvaa irrationaalisesti toimivana kehitysmaana, jonka selviämiselle välttämätöntä on rationaalisilta länsimailla saatu apu. Lehti luo uutisoinnissaan myös hyvin selkeitä hyvä­paha-asetelmia. Vaikka Newsweek on yhdysvaltalaisessa omistuksessa oleva julkaisu, uskaltaa se kuitenkin myös kritisoida sekä Yhdysvaltojen että IMF:n tehotonta toimintaa Indonesiassa vuosina 1997-1998. Tutkimukseni perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Newsweek Indonesia-uutisoinnista heijastuu usein varsin stereotypisena näyttäytyvä länsimainen asennoituminen kaaostilassa olevaa kehitysmaata kohtaan.

ASIASANAT: Newsweek, Indonesia, Suharto, lehdistötutkimus