TURUN YLIOPISTO 
Humanistinen tiedekunta 
Yleisen historian laitos

NURMINEN, PÄIVI: Poliitikon puoliso ja First Lady. Jacqueline Bouvier Kennedyn julkisuuskuva Time-lehden 
välittämänä.

Pro gradu –tutkielma, 119s., 2 liites.
Yleinen historia
Helmikuu 1999

Tutkielman aiheena on Yhdysvaltojen First Ladyna eli presidentin puolisona vuosina 1961-1963 toimineen Jacqueline Bouvier Kennedyn julkisuuskuva yhdysvaltalaisen Time-viikkolehden välittämänä. Työn tarkoituksena on ollut selvittää, millaisen julkisuuskuvan Time-lehti luo uutisointinsa pohjalta Jacqueline Kennedystä senaattorin puolisona ja millaisia muutoksia julkisuuskuvassa tapahtuu hänen First Lady -kautensa aikana. First Ladyn rooli presidentin osaksi tulevan julkisuuden laatuun vaikuttavana tekijänä on herättänyt viime aikoina runsaasti huomiota, mutta lehdistön First Ladyista välittämää kuvaa ei juuri ole tutkittu. Time antaa laajalevikkisenä kansainvälisenä uutisviikkolehtenä hyvät mahdollisuudet tarkastella lehdistön roolia First Ladyn julkisuuskuvan luomisessa. Tutkimukseni olen tehnyt analysoiden Timen journalistista tyyliä kriittisellä otteella. Tutkielman materiaalina olen käyttänyt myös First Ladyja yleisesti käsittelevää kirjallisuutta, sillä Jacqueline Kennedystä on materiaalia lähinnä kokoomateoksissa eikä hän kirjoittanut itse muistelmia. John F. Kennedyä koskevista lähteissä käsitellään paikoitellen tämän puolisoa. Time-lehdessä materiaalia on kuitenkin runsaasti niin teksteinä kuin valokuvina. Tutkimuksen tuloksena on, että Timen uutisoinnin perusteella Jacqueline Kennedyn julkisuuskuvaan kuului eri aikoina eri elementtejä. Jacqueline Bouvier tuli julkisuuteen avioitumisensa jälkeen. Kennedyn pyrkiessä presidentiksi Time uutisoi Jacquelinesta useammin kuin avioliiton alkuvuosina. Time ylisti Jacqueline Kennedyn ulkonäköä ja kielitaitoa, joiden lehti esitti tuovan Kennedylle ääniä presidentinvaaleissa. Kennedyn voitettua vuoden 1960 vaalit Jacqueline Kennedystä tuli First Lady ja Timen kiinnostus hänen toimiaan kohtaan kasvoi huomattavasti aiempaan verrattuna. Jacquelinesta uutisoitiin Iähes joka numerossa, mutta Time keskittyi hänen julkisiin toimiinsa First Ladyna. Eniten tilaa saivat hänen järjestämänsä tilaisuudet Valkoisessa talossa, mutta Time seurasi tiiviisti myös hänen ulkomaanmatkoilla ihmisiin tekemäänsä vaikutusta. Kennedy hyödynsi vaimonsa suosiota ja tämän osaksi tullutta julkisuutta. Time pidättäytyi kertomasta Kennedyjen yksityiselämästä, mikä oli aikakaudelle tyypillistä presidentin perheen ollessa kyseessä. Sen sijaan lehti kiinnitti huomiota Jacqueline Kennedyn vaikeisiin lehdistösuhteisiin ja hänen vaikutukseensa muodissa, taiteessa ja seurapiireissä. Mielestäni First Ladyjen julkisuuskuvan merkitykseen presidentti-instituutiossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota, silla medioiden valta julkisuuskuvien välittäjänä kasvaa jatkuvasti, ja media-aikakautena julkisuuskuvilla on suuri merkitys presidenttienkin suosiolukuihin.

Asiasanat
Yhdysvallat, presidentin puoliso, First Lady, Jacqueline Kennedy, Time-lehti,
julkisuuskuva