TURUN YLIOPISTO
Historian laitos/humanistinen tiedekunta

 

NORONTAUS, KATARIINA: ”Keväisin aamut ovat parhaita”. Luontosuhde Heian-kauden puolenvälin japanilaisten ylhäisönaisten kirjoituksissa

Pro gradu –tutkielma, 95 s.
Yleinen historia
Helmikuu 2004


 

Tutkielmani aihe on Heian-kauden (794-1185 jaa.) japanilaisten ylhäisönaisten luontosuhde. Työ käsittelee naisten suhdetta eläimiin ja ympäristöön sekä konkreettisesti, että ajatusten ja mielikuvien tasolla.

Päälähteinäni käytän noin 50 vuotta 1000-vuoden kummankin puolen eläneiden ylhäisönaisten, Murasaki Shikibun, Sei Shônagonin, Takasuen tyttären ja Michitsunan äidin, päiväkirjoja ja Murasaki Shikibun kirjoittamaa romaania Genjin tarina.

Lemmikkieläimiä oli runsaasti ja niihin suhtauduttiin usein kiintymyksellä. Niitä pyrittiin hoitamaan hyvin. Esteettiset ja kulttuurilliset ansiot määrittelivät pitkälti eläimen arvostuksen. Shintolainen epädualismi ei nähnyt ihmisen ja eläimen eroa suurena. Buddhalaisuudella oli vaikutusta eläinten kohteluun, muttei aina. Luonto ja eläimet olivat tärkeä osa runokuvastoa, ja oikeat eläimet nähtiin joskus runojen valossa.

Naisilla oli taipumus arvostaa enimmäkseen luonnon kesyjä piirteitä ja suhtautua negatiivisesti villeihin. Puutarhalla oli tärkeä sosiaalinen rooli. Puutarha toimi välittäjänä villin ja kesyn välillä sekä mallina luonnosta, luonnolle ja ihmiselle. Villiin luontoon uskaltauduttiin harvoin.  Sään ja vuodenaikojen kaltaisilla ilmiöillä oli tärkeä rooli. Muuttuvuus olikin luonnon merkittävä piirre. Luontokuvaa voidaan kutsua maagiseksi. Luonnon uskottiin reagoivan eettisesti ihmisen toimiin. Tämän voi myös laajentaa koskemaan emotionaalista reagointia. 

Heian-ylhäisönaisten luontosuhteesta löytyy useita tutkijoiden japanilaiseen luontosuhteeseen liittämiä yleisiä piirteitä. Näitä ovat lempeän luonnon arvostamisen lisäksi esimerkiksi epädualismi, joka näkyi monella eri tavalla, ja estetiikan korostaminen. Yksilöiden välillä oli kuitenkin myös joitain eroavaisuuksia.

 Asiasanat: aristokratia, Japani, japanilainen kirjallisuus, luontosuhde, naishistoria, ympäristöhistoria.